Milletvekili emeklilerinin toplam zammı yüzde 25 olması için 5510 sayılı kanunda değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte, milletvekili emeklilerinin maaşlarında önemli bir artış sağlanması hedefleniyor.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergelerle emeklilerin toplam zammı yüzde 25 oldu.

Bu zammı milletvekili emekilerine de yansıtılması için milletvekili emekli aylığı hesabnda kullanılan gösterge rakamları yüzde 6,34 oranında arttırılmıştır. Enflasyondan dolayı yüzde 17,55 zam alan milletvekili emeklileri bu zamla birlikte toplamda yüzde 25 zam almış olacak

İşte TBMM Komisyonunda kabul edilen madde

MADDE…- 31/5/2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan “126.000” ibaresi “133.988 ” şeklinde ve “115.225” ibaresi “122.530” şeklinde değiştirilmiştir

İşte değişiklik yapılan 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, Kanunun 26, 28, 44, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddeleri gereğince aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, 27, 29, geçici 2 ve geçici 4 üncü maddelere göre hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115.225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenir. Bu fıkra hükümlerine göre aylık ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici 4 üncü madde kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevi esas alınarak malullük veya emeklilik aylığı ödenenler hariç olmak üzere, malullük, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar ile aylık bağlanma şartlarını haiz olmayanların en az 2 yıl süreyle en yüksek Devlet memuru emsal alınarak sigorta primi veya geçici 4 üncü madde kapsamında emekli keseneği ile kurum karşılığı ödemiş olmaları da zorunludur."