DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.05.2012 tarihli ve 6430 sayılı yazısı.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin, 37.maddesinde “Yataklı tedavi kurumlarında hizmetlerin, günün 24 saatinde kesintisiz olarak yürütülmesi esastır.” 38.maddesinde ise “Hastane baştabipleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye uğramaması amacıyla personel sayısını da dikkate alarak vardiya ve nöbet gibi hizmetlerde
farklı çalışma saatleri belirleyebilir.” hükmü yer almaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti konu başlıklı 101. maddesinde ise “Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi
hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez” denmektedir.

Başbakanlığın 30.01.2010 tarihli ve 27478 (2010/2) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Genelgesinin 3 üncü maddesinde; Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağı ve personelin mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacağı belirtilmektedir. Hizmette 25 yılın tamamlamış personelin çalışma esaslarını düzenleyen Genelge hükmünde; nöbetten muaf tutma işlemleri hizmetin aksatılmaması şartına bağlanmış ve
uygulama yetkisi kurum amirine bırakılmıştır.

Bu nedenle, 25 yılını dolduran personelin nöbet hizmetlerinden muaf tutulma işleminin çalışma barışının bozulmaması ve hizmetin aksamaması hususları dikkate alınarak kurum amirleri tarafından değerlendirilmesi
talimatlandırılmıştır. Sağlık sorunları nedeniyle alınmış olan sağlık kurulu raporlarında, personelin hangi
tıbbi gerekçe ile nöbet hizmetlerinden muaf tutulacağının ayrıntılı olarak belirtilmesi, “tek başına çalışamaz”, “gece çalışamaz”, mesleğini icra edemez gibi net ifadelerle uygun çalışma şartlarının tanımlanması, sağlık durumu sebebiyle nöbetten muaf tutulma talebinin personel durumu da dikkate alınarak kurum amirince değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu minvalde, sağlık mazereti nedeniyle almış oldukları sağlık kurulu raporuna istinaden gece nöbeti ve gece vardiyası hizmetlerine katılmayan personelin hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gündüz çalışma saatlerine isabet eden 08.00-17.00 saatleri içerisinde çalıştırılmalarına engel bir durum bulunmadığından; İdareler tarafından yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda;
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Rahmi KILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür

Şimdi özellikle hastane yönetimlerinin cevaplamasını istediğimiz asıl soru şu;

Bakanlık bu şekilde bir yazı ile nöbet muafiyetleri konusuna açıklık getirirken, 25 yıl altında memuriyeti bulunan personeli kalite, eğitim, hukuk, büro, basın yayın,enfeksiyon kontrol hemşireliği,TİĞ,tıbbi sarf, servis sorumlu hemşireliği gibi alanlarda nöbetsiz olarak çalıştırmaya devam edecek misiniz?