Seçimlerim 14 Mayıs 2023 tarihinde olması beklenirken altılı masadaki aday belirsizliği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenen MİLLET İTTİFAKI, bugün ortak politikalar metnini açıkladı.

 • OHAL süresi 6 aydan 2 aya düşürülecek.
 • Cumhurbaşkanı 7 yıl için bir kerelik seçilecek.
 • Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi bitecek.
 • Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurulacak
 • Yolsuzluk suçlarında zaman aşımını kaldırılacak.
 • Gençlere pasaport ücretsiz verilecek, yurt dışına çıkış harcı kaldırılacak.
 • 6-25 yaş arasındaki gençlere aylık 5 GB bedava internet hizmeti sağlayacağız.
 • Dijital Cihaz vergileri azaltılacak.
 • F-35 savaş uçağı projesine geri dönülecek.
 • Askeri okullar geri açılacak.
 • Suriyeliler ülkelerine geri gönderilecek.
 • Yabancılara konut almaları ya da döviz getirmeleri karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması bitirilecek.

9 ana 73 alt başlık

Söz konusu metnin; 9 ana, 73 alt başlıktan oluşan 2 bin 500’e yakın madde ve vaatlerin sıralanacağı ve yaklaşık 200 sayfa olacağı belirtildi.

Mutabakat metninde bulunan 9 ana başlığın, “Hukuk Adalet ve Yargı”, “Kamu Yönetimi”, “Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim”, “Ekonomi, Finans ve İstihdam”, “Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm”, “Sektörel Politikalar”, “Eğitim ve Öğretim”, “Sosyal Politikalar”, “Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları” olacağı belirtildi.

Millet İttifakı'ndan Ortak Mutabakat Metni

"Seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz"

Bir diğer yandan, metindeki "kamu yönetimi" maddeleri dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütü ile bağlantılı olan belediye başkanlarını görevden alıp, yerine atadığı kayyumları Millet İttifakı yeniden atacağının sinyalini verdi.

Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılacağı, bakan yardımcılarının kaldırılacağı ve müsteşarlık sisteminin kurulacağının ifade edildiği metnin ilgi çeken kısmı ise kayyum atamaları konusu oldu.

Millet İttifakı, maddelerine "yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" notunu düştü.

Mutabakat metninin geri kalan detayları;

Hukuk, adalet ve yargı

 # Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

 # Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni doğrultusunda yapılması gereken anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

 # Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız.

 # Devlet sırrı ve ticari sır kavramlarını, Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlayacağız.

 # Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

 # TBMM’de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.

 # Cumhurbaşkanı 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilecek

 # Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanı'na sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.

 # Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

 # Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

 # Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

 # Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

 # Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

 # Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz.

"Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz"

 # Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

 # Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

 # Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

Yolsuzluklarla mücadele

 # TBMM’de ‘Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ kuracağız.

 # Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede ‘Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız.

 # Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede’den çıkaracağız.

 # Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

 # Siyasi Etik Kanunu’nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, Grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

 # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılandırılacak

 # Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

 # Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

 # Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

 # Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız.

 # Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yapılandıracağız.

 # Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yapılandıracağız.

 # Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız.

 # Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız.

 # Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.

 # Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

 # Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

 # Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.

 # Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM’nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.

 # Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.

 # Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.

 # SPK’nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

 # Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nu kuracağız.

 # Türkiye Şeker Kurumu’nu kuracağız.

Strateji ve istihdam

 # Yeşil dönüşümü ve dijital devrimi merkezine alan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma stratejisiyle ve yatırım, istihdam, verimlilik ve teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi “Orta Gelir Tuzağından” kurtarıp, “Yüksek Gelirli Ülkeler” arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getireceğiz.

 # Enflasyonu, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

 # Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.

 # Türk Lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

 # 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

 # Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi’ni kaldıracağız.

 # Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.