AK Parti Bursa Milletvekili TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Mustafa Esgin Mektubunda;

“Kıymetli Meslektaşlarım ve Sağlık Çalışanlarımız:

Son günlerde hekim ve sağlık çalışanlarımıza yönelik üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeler hakkında bilgi vermek, bir hekim olarak düşüncelerimi paylaşmak amacıyla bu mektubu kaleme alıyorum.

Kıymetli dostlarım, hekim ve sağlık çalışanlarımızın maaş, özlük hakları, döner sermaye ek ödemeleri, sağlıkta şiddet, malpraktis alanlarında önemli bir düzenleme yapmak için bir süredir çalışıyoruz. Bundan 3 ay önce bu düzenlemenin bir bölümüyle ilgili Sağlık Bakanımızla birlikte çalışmalar yaparken meslektaşlarımızın bu çabaya ortak olmaları, olumlu- olumsuz tepkilerini duymak istediğimizi belirtmişti!. şimdi geldiğimiz nokta itibariyle 6 başlıkta önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek bir adım attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, yapılan düzenlemeleri 14 Mart Tıp Bayramı’nda bilindiği üzere kamuoyuna açıklamıştı. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;

1. Uzunca bir süredir sağlık çalışanları., için önemli bir sorun olan Sağlıkta Şiddet ile ilgili daha öncekilere ek bir düzenleme yapıyoruz. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele km, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında katalog suçu olarak kabul edilecektir.

2. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene. teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeni ile ceza soruşturması açılabilmesi yeni oluşturacağımız Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun iznine bağlı olacaktır.

3. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış gerçekleştirilerek yaşam standartları artırılacaktır.

4. Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Emekli maaşlarında artış söz konusu olacaktır. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları da 3600 ek gösterge kapsamına alınarak emekli ücretlerinde iyileştirme gerçekleştirilecektir.

5. Döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

6. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde artış sağlanacaktır.

Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanunu’nda, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve Sağlık hizmetleri Temel Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM’ne sunulmuş, Sağlık ve Adalet Komisyonlarına sevk edilmiştir. Yani Gazi Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Kapsam içerisindeki diğer düzenlemeleri de en kısa süre içerisinde Meclis gündemine alacağımızın bilgisi!, vermek isterim.

Sağlık, sağlık hizmetini alan vatandaşlarımız ve sağlık hizmetini veren sağlık çalışanlarımızın karşılıklı saygı ve güven ilişkisi içerisinde sürdürülebileceği bir alandır. “Önce Allah, sonra sen” diyerek hekimlerimize önemli bir sorumluluk addeden milletimizin hekim ve sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri saygıyı hissettirmeleri kaçınılmazdır.

Bunun yanı sıra; Allah’ın ve sevdiklerinin aziz bir emaneti olarak tedaviye aldıkları hastalarını yine sevdikleri, en sağlıklı şekilde kavuşturma duygusu içinde görev yapan sağlık çalışanları hiçbir olumsuzluğun bu çabalara gölge etmesine izin vermemelidirler. Çıkarılan kanunların caydırıcılığı elbette ki önemlidir. Fakat aslolan; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın karşılıklı saygı ve güven ortamını devam ettirme gayretleridir. Her alanda olduğu gibi, sağlık alanında da sağlık çalışanlarımızın kendi aralarındaki çalışma ortam ve barışını’, sürdürülebilir olmasının da ayrı bir önemi bulunmaktadır. Meslek Odaları ve Sağlık Sendikalarının da yapacakları söylem ve davranışlarda birlikte çalışma ortamına zarar verecek yaklaşımlardan uzak durmaları kaçınılmazdır.

Tabip odası yönetimlerinde meslektaşlarınca seçilerek yıllarca görev yapmış bir hekim olarak bu düzenlemenin her yönüyle arkasındayım. Elbette bundan sonra da yapılması gerekli yeni düzenlemelere her türlü katkıyı sağlamaya hazırım. Bu iyi niyetli çabaları itibarsızlaştırmak veya siyasi arka planlarla değersizleştirme gayretlerine asla katılmadığımı belirtmek durumundayım

Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşların ve sağlık çalışanlarını saygıyla selamlar, gerçek hesaplarından yapacakları her öneri ve katkıya açık olduğumuzu ifade etmek isterim.
Kalın sağlıcakla.”

Mektubun orjinal halini görmek için tıklayınız.