2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlükte bulunan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişikliğe gidilerek “teşvik ek ödemesi” uygulamaya konuldu.

Buna göre;

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması, Sağlık Bakanının onayı ile aşağıdaki şekilde yürütülebiecek:

Sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde; kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır.

Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için genel hayata etkili afetin yaşandığı durumdan önceki son aya ait aile sağlığı merkezi gider ödemesi ödenmeye devam edilir. Bu birimler müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam eder.

Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri bir yıl süreyle uygulanmaz.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması ile ilgili Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 20 nci ve 23 üncü maddelere istinaden herhangi bir kesinti yapılmaz.

Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren altı ay süre ile uygulanır. Sağlık Bakanının onayı ile bu süre bir defa olmak üzere uzatılabilir.

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 7036

Ekli “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

4 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasına “taban ödeme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teşvik ek ödemesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasına “taban ödeme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teşvik ek ödemesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/A maddesi eklenmiştir.

“Genel hayata etkili afet durumlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 25/A- (1) Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması, Sağlık Bakanının onayı ile aşağıdaki şekilde yürütülebilir:

a) Sözleşmeli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde; kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumdan önceki son aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır.

b) Hizmet sunumuna devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için genel hayata etkili afetin yaşandığı durumdan önceki son aya ait aile sağlığı merkezi gider ödemesi ödenmeye devam edilir. Bu birimler müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam eder.

c) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle sözleşmenin feshi hükümleri bir yıl süreyle uygulanmaz.

d) Koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması ile ilgili 20 nci ve 23 üncü maddelere istinaden herhangi bir kesinti yapılmaz.

e) ) Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren altı ay süre ile uygulanır. Sağlık Bakanının onayı ile bu süre bir defa olmak üzere uzatılabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.