Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda verilen görüş yazısı detaylarıyla aşağıda yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Görüş Yazısı:

T.C.  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı  

Sayı: E-43942091-45.9942381076  - Tarih: 31.01.2022  

Konu: Geçici Görev Yolluğu 

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNE 

Mesai Dışı Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Hekimleri Puan Yarışına Sokuyor! Mesai Dışı Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Hekimleri Puan Yarışına Sokuyor!

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Geçici Görev Yolluğu ile İlgili Hususlar

Bakanlığa, 21.01.2022 tarihli ve E-35776031-45.03-4141768686 sayılı yazı ile, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçiş yapan işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışan işçilerin, memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu alıp alamayacakları konusunda tereddüt yaşandığı ve görüş talep edildiği belirtilmiştir.

6245 Sayılı Harcırah Kanunu'nun Hükümleri

6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 'Harcırah verilecek kimseler' başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (I) bendinde, bu kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetlilere harcırah verileceği belirtilmiştir. Aynı kanunun 3. maddesinin (d) bendinde ise, hizmetli tanımı yapılmış ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimselerin de bu kapsamda değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Geçici Görev Yolluğunun Amacı

Harcırah Kanunu'nun 14. maddesine göre, geçici görevle yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere yol gideri ve yevmiye verileceği hükme bağlanmıştır. Bu yolluk, memur ve hizmetlinin taşıt gideri, yeme-içme ve konaklama gibi zorunlu giderlerine karşılık olarak verilmektedir.

Sonuç

Milli Eğitim Bakanlığı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici maddeler kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçen işçiler ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilerin, memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğu alabileceğini değerlendirmiştir.

Bilgi edinilmesi ve yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda ilgili birimlere bilgi verilmesi rica olunur.