2022 ocak ayı maaş genelgesi

2022 ocak temmuz döneminde maaşlarda uygulanacak olan aylık katsayı yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayıları belli oldu. Bunun için ayrıca Maliye ve Hazine Bakanlığı Genelge yayınlayacaktır. 03.01.2022 tarihinde açıklanan enflasyon verilerinin akabinde yeni maaş katsayılarıda belli oldu. Maliye Bakanlığının ek zam kararının ardından 22 Ocak 2022'de yayımladığı yeni Genelge ve detaylarına "2022 Maaş Katsayılarına Dair Yeni Genelge Yayımlandı!" başlıklıklı haberimize tıklayarak erişebilirsiniz. 

2022 ocak maaş katsayıları ne kadar? 01/01/2022 ila 01/07/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere maaş, taban aylık ve yan ödeme aylığı katsayıları TOPLAMDA  yüzde 30,955 artmış oldu.

6 OCAK TARİHLİ GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Ocak - Temmuz 2022 döneminde memur maaşlarına uygulanacak olan katsayıların yayınlandığı maaş genelgesi yayımlandı. Memur maaş katsayı oranları belli oldu. 2022 ocak temmuz döneminde maaşlarda uygulanacak olan aylık katsayı, yan ödeme katsayısı ve taban aylık katsayıları yeniden düzenlendi. Diğer taraftan Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın  6 Ocak 2022 tarihinde yayınladığı 854887 Genelge'de yürürlükten kaldırıldı. 

2022 Ocak Maaş Katsayıları Ne Kadar?

01/01/2022 ila 01/07/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere maaş aylık katsayısı: 0,235445, taban aylık katsayısı: 3,68518, iş güçlüğü, iş riski temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak YAN ÖDEME katsayısı: 0,074667 olarak açıklandı. 

2022 Ocak - Temmuz Dönemi Katsayılar;

  • Maaş Katsayısı :    0,235445

  • Taban Aylık Katsayısı    3,68518

  • Yan Ödeme Katsayısı    0,074667

T.C. HAZİNE VE MALiYE BAKANLIĞI 
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- 903791
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE
(Sıra No: 4)

Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yollarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birincl Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplama üst sınırı ile diğer hususlar 6/1/2022 tarihli ve 854887 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile duyurulmuştur.

Diğer taraftan, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yollarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplama üst sınırının %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

  1. Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, anılan Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,235445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (3,68518), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,074667) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 12.886,55 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 11.488,07 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2021 tarihli ve 421208 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının  bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30,95 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %30,95 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2021 yılında sözleşmelı olarak çalıştırılanlardan 2022 yılında da görevlerine devam etmeleriyle ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci lıkrasının (e) bendiyle yükseltilıniş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %30,95 oranında artırılınıştır.

f) 29/12/2020 tarihli ve 3342 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konudan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karara ekli listede gösterilen grupların 31/12/2021 tarihi itibarıyla en düşük ve en yiiksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %30,95 oranında artırılmıştır.

g) Özelleştirme programında bulunan kurııluşlarda 527 sayılı Kanun Hüknıünde Kararnamenin 31 inci maddesinc istinaden istihdam edilen sözleşmcli personelin 31/12/2021 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücrctleri %30,95 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarlara, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmiinde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarım geçmeyecektir.

ğ) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2 nci maddesinde yer alana ortalama ücret toplama üst sınırı 23.450,40 TL’ ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları söz konusu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %30,95 oranında artırılmıştır.

2) 1/1/2022 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 10.848,59 TL’dir.

3) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiıiminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube nıüdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı 1/1/2022 tarihi itibarıyla 10.437,06 TL’dir.

4) 6/1/2022 tarihli ve h54887 sayılı Eakanlığınıız Gcnolgcsi yüı ürlükten kaldırılmıştır.

Aylık ve ücretlerin hesaplanınası, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklatnalar dikkate alıııınak suretiyle gcrçckleştirilecek olup fark tutarlara ise hesaplanınalarını ınüteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim.

Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde yayınlandı.