Yıllık İzin Kullanımı: Memurlar, yıllık izinlerini belirli bir süre içinde kullanmak zorundadır. Bu süre genellikle yılın başından sonuna kadar olan dönemi kapsar. Yani, yıllık izinlerin tamamı belirli bir dönemde kullanılmalıdır.

Parça Parça Kullanım: Ancak, bazı durumlarda memurlar yıllık izinlerini parça parça kullanabilirler. Bu, çalışanın ve işverenin anlaşmasına bağlı olarak mümkün olabilir. Örneğin, memur yıllık izinini iki veya daha fazla döneme bölmeyi tercih edebilir. Ancak bu, işverenin onayına tabidir ve işverenin izni olmadan parça parça izin kullanmak mümkün değildir.

Mazeret İzni: Memurların yıllık izinleri bittiyse ve beklenmedik bir durum veya mazeretleri varsa, mazeret izni alabilirler. Mazeret izni, beklenmedik olaylar veya kişisel acil durumlar nedeniyle çalışamayacakları zamanlarda kullanılır. Ancak, mazeret izni, yıllık izinlerin yerine kullanılamaz. Yıllık izinler ve mazeret izinleri farklı amaçlara hizmet eder.

Sonuç olarak, memurların yıllık izinlerini parça parça kullanma hakkı vardır, ancak işverenin onayına tabidir. Ayrıca, yıllık izinlerin yerine mazeret izni kullanmak mümkün değildir. Her iki izin türü de belirli kurallara ve düzenlemelere tabidir ve çalışanlar ile işverenler arasında anlaşmaya dayanır. Bu nedenle, izin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun çıkarsa, ilgili mevzuat ve iş yerinin politikaları dikkate alınmalıdır. (04/04/2011-3419)

Yıllık izinler ile mazeret izinlerinin kullanımı ve sürelerin hesaplanması ile ilgili hususlarda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun „İzin‟ başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmüne 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmüne  103 üncü maddesinde de; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilemez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. " hükmüne yer verilmiştir. Diğer taraftan, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinde doğum, ölüm, evlilik ile ilgili mazeret izinleri düzenlenmiş olup, (C) fıkrasında ise; “(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. ” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; yıllık izinlerin amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği belirtilerek zaman bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olup, 1-2 gün yıllık izin talebinde bulunan personele bu süreler kadar izin verilmesine engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında yer verilen mazeret izninin, yıllık izne ilave bir izin gibi görülmemesi gerektiği, yıllık izin hakkı olan personele bazı istisnai durumlarda anılan madde kapsamında mazeret izni verilmesi mümkün olmakla birlikte amirin bu konuda takdir yetkisinin olduğu, takdir yetkisi kullanılırken mazeretin niteliği ile birlikte ilgilinin yıllık izin hakkının olup olmadığı hususunun da dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.