Hem genel seçimler öncesi hem de toplu sözleşme döneminde kendilerine birçok vaat verilen yaklaşık 110 bin yardımcı hizmetler sınıfı personelinin geleceğini şekillendirecek olan bu gelişme artık meclis gündemine taşındı. Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından meclise sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 31.10.2023 Ayhan Barut /Adana Milletvekili

Gerekçe:

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan ve sayıları yaklaşık 110.000 olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli, tabii oldukları hizmet sınıfından dolayı çeşitli mağduriyet yaşamaktadırlar.

Ne yazık ki bu personellerin tam olarak bir iş tanımı bulunmamaktadır. Günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yapması gereken birçok işi kurumlar ihale yoluyla yaptırmaktadır (temizlik, teknik destek vb. gibi). Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfına artık ihtiyaç duyulmadığını göstermektedir.

Ayrıca bu personellerin görevde yükselme sınavına tabii olmaması da yükselmelerinin önündeki engeldir.

Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil personel için ek gösterge belirlenmemiştir.

Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dâhil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır.

Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır.

Ayrıca aynı statüde görev yapan mübaşirler için 05 Şubat 2019 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararı ve 06 Şubat 2019 tarihli 30678 sayılı Resmi Gazete yayımı ile genel İdari hizmetler sınıfına geçişleri sağlanmıştır.

Bu tasarrufu adliyelerin yükünü çeken mübaşirlerin en doğal hakkı olarak görmekle birlikte, kamuda çalışan diğer tüm Yardımcı Personel Sınıfı çalışanlarımızın da temsilde adalet, iş hukuku ve Anayasamızın 49 ncu maddesinin "Devlet ... ve çalışma barışı sağlamak için gerekli tedbirleri alır." hükmü yerine getirilerek aynı hakkın verilmesi zorunluluktur.

Kanun teklifimizle Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personellerin aynı dereceli Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına alınması ve bu kadronun daimî olarak kaldırılması amaçlanmıştır

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" başlıklı bendi, başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

İslam Memiş Altını Risk Olarak Gördü İslam Memiş Altını Risk Olarak Gördü

"GEÇİCİ MADDE 51- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapanlar, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur unvanlı kadrolara geçirilir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.