Peki hükümetin hazırladığı yeni düzenleme hangi suçları kapsayacak?

Sözleşmeli Yöneticilerin Elindeki Güç: Sürgün Görevlendirme Sözleşmeli Yöneticilerin Elindeki Güç: Sürgün Görevlendirme

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, 2023 yılında Memur Sen tarafından Toplu Sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve 2024 yılında yürürlüğe girmesi beklenen acil düzenlemeler arasında yer alan Disiplin Affı düzenlemesi için adımlar atıldı. 

31 Aralık milat alınacak

Bu düzenleme kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar işlenmiş olan fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları tamamen affedilecek.

Hali hazırda devam edenlerde kapsamda

31 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşen ve Disiplin Affı kapsamına giren suçlardan dolayı, ilgili kişiler hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılmayacak. Ayrıca, halihazırda devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları da durdurulacak ve kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmayacak.

Kayıtlar hükümsüz hale gelecek

Disiplin cezalarının affedilmesiyle birlikte, bu cezalara dair sicil veya özlük dosyalarındaki kayıtlar, ilgili kişilerin talep etmesine gerek olmaksızın hükümsüz hale getirilecek ve dosyalardan çıkarılacak. Ancak, disiplin cezalarının affedilmesi, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları veya maddi taleplerde bulunma hakkı vermekten kaçınılacak.

Ancak, hangi suçların affın kapsamı dışında tutulacağı da önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Konuyla ilgili hazırlanan kanun teklifine göre, FETÖ ile ilişkili olanlar, rüşvet, hırsızlık ve ağır suçlar gibi bir dizi suç affın dışında tutulacak. Bu, affın sınırlarının belirlenmesinde ve kamu düzeninin korunmasında kritik bir rol oynayacak.

İşte hazırlanan kanun teklifi:

"MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler İle bu kapsamda disiplin cezası alanlar , 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

31.12.2023 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

Disiplin cezalarına karşı açılan davalar

MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

Af kapsamı dışında kalan personel

MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz." 

Kaynak: (Takvim Gazetesi)