TTB'nin Açıklaması

TTB, yaptığı açıklamada, hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten işaretler yapmamaları gerektiğini belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son zamanlarda basında ve sosyal medyada, hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntüler yayımlanmaktadır. Hekimlerin, toplumun diğer üyeleri gibi farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Ancak, meslek ahlakı kuralları gereğince hekimler, sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür."

Hekimlik Andına Değinildi

Açıklamada, Hekimlik Andı'ndan alıntılar yapılarak, hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında insanlık onuruna ve kişilik haklarına saygı göstermeleri gerektiği vurgulandı. TTB, hekimlerin sağlık hizmeti sunarken kişisel değerlerini bir yana bırakmaları gerektiğini belirtti:

"“Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime (…)” - Hekimlik Andı (Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi)

“Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime (…)” - Hekimlik Andı (Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi)

“Meslek uygulaması sırasında insan onurunu gözetmesi de hekimin öncelikli ödevidir.” - TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

“Tabip ve diş tabibinin başta gelen vazifesi, insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermektir.” - Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi"

topluma karşı güven inşa edilmeli

TTB, hekimlerin tarafsızlıklarını koruyarak, topluma karşı güven inşa etmelerinin önemine dikkat çekti. Toplumun farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğunu belirten TTB, güven duyulmadığı takdirde sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde sunulamayacağını vurguladı:

Hatay’da Sağlık Krizi: Ameliyatlar Malzeme Eksikliği Nedeniyle Erteleniyor Hatay’da Sağlık Krizi: Ameliyatlar Malzeme Eksikliği Nedeniyle Erteleniyor

"Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir. Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır."