Ekonomi alanında çeşitli değişiklikleri içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Güler, "Kanun teklifimiz yürütme ve yürürlük maddesi olmak üzere toplam 80 maddeden oluşuyor" dedi.

Teklif içinde dikkat çeken düzenlemelerden biri, araştırmacı kadrosunda bulunanlara yönelik. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 35. maddesinin 9. fıkrasının c/3 bendine göre görevden alındıktan sonra araştırmacı unvanına sahip olan yöneticiler, yeni düzenlemeye göre "İdari uzman" kadrosuna atanacak.

Bu teklifle birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de madde kapsamına alınıyor. YÖK'te görevden alınan bazı yöneticilerin de İdari Uzman kadrosuna atanmasına olanak tanınıyor. İdari uzmanların özlük hakları ise, idarelerin merkez teşkilatlarında bulunan mali hizmetler uzmanı unvanlı kadrolarla eşdeğer olarak kabul ediliyor.

Torba Yasadaki ilgili maddeler;

MADDE 72- Madde ile, ek 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi kapsamına giren yönetici kadro ve pozisyonlarından bulunmaktayken görevleri sona erenlere ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir. Bu kapsamda bu kişilerin, toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlara atanmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca madde ile, ek 37 nci madde kapsamına giren kadro ve pozisyonlarda geçen sürelerin de ek 35 inci madde kapsamında yapılacak atamalarda dikkate alınacağına yönelik hüküm madde metnine eklenmektedir.

MADDE 73- Madde ile, ek 37 nci madde kapsamında yer alan yöneticilerin, Kanun Teklifiyle ek 35 inci maddede yapılan düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde benzer hükümlere tabi olması sağlanmaktadır. Bu kapsamda görevi sona erenlerin kurumlarının idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlarına atanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca maddenin birinci fıkrasının kapsamına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı dahil edilerek, anılan Başkanlıkta madde kapsamında yer alanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu hükümlere tabi olması sağlanmaktadır. Bir başka düzenlemeyle, üst kurullarda başkan yardımcısı kadrolarında bulunanlardan görevden alınanların ek gösterge bakımından denk oldukları genel müdürlerle aynı hükümlere tabi olması amaçlanmaktadır.

MADDE 74- En yüksek Devlet memurunun mali ve sosyal hakları esas alınmak suretiyle tespit edilen aylık, ikramiye, her türlü mali ve sosyal hak ile başka bir ödeme veya ücret tavanının hesaplanması ya da her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan aylık, zam, tazminat, ücret ve benzeri ödemelerin hesaplanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin korunması adına ek 40 inci maddede yer alan hükümlere benzer şekilde düzenleme yapılması amaçlanmıştır.

Sağlıkla İlgili Düzenlemeler TBMM’de Kabul Edildi! Sağlıkla İlgili Düzenlemeler TBMM’de Kabul Edildi!

MADDE 75- Ek 11 inci madde kapsamındaki kurumlarda görev yapmış olmaları nedeniyle mali haklarının belirlenmesinde ek 11 inci maddenin yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri esas almanlar hakkında da geçici 12 nci maddenin son cümlesinde yer alan düzenlemelere benzer düzenlemeler yapılması amaçlanmıştır.

Editör: Serap