Teknisyen kadrosunda görev yapan personel tekniker unvanına ait döner sermaye ek ödemesinden faydalanabilir mi? Numune Hastanesinde teknisyen olarak görev yapan bir personel, tekniker unvanına sahip olduğundan bahisle döner sermaye ek ödemesinde, teknisyenler için öngörülen (0,25) katsayı yerine, teknikerler için öngörülen (0,35) katsayının uygulanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi istemiyle dava açmıştır.

Davaya bakan ilk derece mahkmesi; sağlık kurumlarında görev yapan personele yapılacak döner sermaye ek ödemesinin kadro şartına bağlandığını, ek ödemeden yararlanabilmek için unvana sahip olmanın yanında aynı zamanda o unvana ilişkin kadroda bulunmak gerektiğini belirterek iptal başvurusunu reddetmiştir.

Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6715 E. , 2021/6410 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2018/6715 Karar No : 2021/

 İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: … Numune Hastanesinde … kadrosunda görev yapan davacı tarafından, tekniker unvanına sahip olduğundan bahisle döner sermaye ek ödemesinde, teknisyenler için öngörülen (0,25) katsayı yerine, teknikerler için öngörülen (0,35) katsayının uygulanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 04/03/2014 tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince; ilgili mevzuat gereğince davalı idareye bağlı sağlık kurumlarında görev yapan personele yapılacak döner sermaye ek ödemesi kadro şartına bağlanmış olup, ek ödemeden yararlanabilmek için unvana sahip olmanın yanında aynı zamanda o unvana ilişkin kadroda bulunmak gerektiği, bu durumda, teknisyen kadrosunda görev yapan davacının, ancak işgal ettiği kadroya göre belirlenen döner sermaye ek ödeme katsayısından (0,25) yararlanması mümkün olup, bitirdiği iki yıllık Cumhuriyet Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Otomotiv Bölümü nedeniyle elde ettiği tekniker unvanına göre katsayının (0,35) olarak uygulanmasına olanak bulunmadığından, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı, nitekim, Danıştay Onbirinci Dairesinin 18/11/2013 tarih ve E:2010/6339, K:2013/10429 sayılı kararının da bu yönde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Cumhuriyet Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Otomotiv Bölümünden mezun olduğu ve davalı idarece de intibakının yapıldığı, intibak yapıldıktan sonra da özel hizmet, yan ödeme, ek gösterge vs. gibi tüm ödemelerin bitirmiş olduğu öğrenim düzeyinden yani tekniker kadrosundan yapıldığı, sadece ek ödemesinin tekniker kadrosunda olmadığı için (0,25) katsayısından ödendiği, Devlet Memurları Kanunu'nun 35. maddesinde Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı kısmında teknikerlerin yer aldığı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün zam ve tazminatlar konulu … tarih ve … sayılı yazısı ve ekindeki Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı görüş yazısında da belirtildiği gibi personelin döner sermayesi bitirmiş olduğu öğrenim düzeyinden ödenmesi gerektiğinden hukuka ve hakkaniyete aykırı olan davanın reddine ilişkin Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : … olarak çalışmakta olan ve fiilen … unvanlı bir kadroda görev yapmayan davacının ek ödemesinin 0,25 katsayısı esas alınarak hesaplanması ve ödenmesi işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca, davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. Davacının temyiz isteminin reddine, 2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA, 3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.