17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2024/7 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, kamu kurum ve kuruluşlarının maliyetleri düşürmek için alması gereken önlemleri belirledi. 

Bu genelgede, taşınmaz edinilmesi, kiralanması ve kullanılması, resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, temsil-tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler gibi konularda usul ve esaslar belirlendi.

Denetim ve Uygulama

Genelge hükümlerinin, bakanlıklarda bakan veya görevlendirilen bakan yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, il özel idarelerinde ve illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından titizlikle izleneceği ve denetleneceği ifade edildi. Aksine hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bu genelgenin uygulanmasından öncelikle sorumlu olunacağı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, tasarruf tedbirlerine ilişkin veri ve raporları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi'ne giriş yapmakla yükümlü olduğu, bu tedbirlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından izlenip denetleneceği ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili idarelere raporlanacağı vurgulandı.

Yaptırımlar ve Disiplin Cezaları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda disiplin cezaları ve soruşturma konuları düzenlenmiş olup, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Bakanlık Teftiş Kurullarının görevleri belirtilmiştir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim mekanizmaları ise ilgili mevzuatta hükme bağlanmıştır. 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) yetkileri düzenlenmiştir.

Tasarruf tedbirlerine aykırı davranılması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve teftiş birimlerinin mevzuata uygun olarak işlem yapacağı belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunun 125. maddesindeki "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak" ibaresi nedeniyle, tasarruf tedbirlerine riayet etmemenin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirebileceği göz önüne alınmalıdır..

Enflasyon Rekor Kırarken Ekonomistlerden Çarpıcı Yorumlar Geldi! Enflasyon Rekor Kırarken Ekonomistlerden Çarpıcı Yorumlar Geldi!

Devlet Denetleme Kurulu'nun Rolü

Her ne kadar bakanlık, kurum ve belediye düzeyindeki en üst yöneticilerin genelge hükümlerini izleyip denetlemesi öngörülse de, Devlet Denetleme Kurulu'nun bu konuda öncü rol oynaması ve denetim yetkisini kullanmasının Cumhurbaşkanınca takdir edilmesi halinde daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Devlet Denetleme Kurulu, yargı organları dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca, DDK, kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyum sağlama yetkisine de sahiptir.