Bu düzenleme, "Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır" şeklinde belirtilir. Bu düzenleme ile alt işveren işçilerinin yıllık ücretli izin hakları yasal bir güvence altına alınmıştır.

Bu düzenleme, alt işverenler ve işçileri arasındaki ilişkileri düzenlerken, işçilerin yıllık izin haklarını koruma amacını taşır. Aynı iş yerinde farklı alt işverenlerle çalışan işçilerin geçmiş hizmet süreleri, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

İŞVEREN YILLIK İZNİ KULLANDIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Yıllık izne hak kazanmak için işçinin en az bir yıl aynı işveren yanında çalışmış olması gerekmektedir. Yıllık ücretli izin, Anayasal güvence altında olan "dinlenme hakkının" bir uzantısıdır ve işçilere dinlenme ve tatil yapma fırsatı sunar. Bu nedenle, işveren çalışanların yıllık ücretli izinlerini kullandırmakla yükümlüdür. Yıl içinde kullanılmayan yıllık izinler işveren tarafından iptal edilemez ve işçinin bu hakları saklı tutulur.

Ayrıca, 6552 sayılı yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. Maddesine eklenen bir fıkra ile "Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır" şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme, aynı işyerinde farklı alt işverenlerle çalışan işçilerin yıllık izin haklarını koruma amacını taşır. İşçilerin geçmiş hizmet süreleri, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

KAMU İŞÇİLERİDE KAPSAM ALTINDADIR

2003 yılında çıkan bir yasa ile taşerondan devlet işçi kadrosuna geçen işçilerin devlette çalıştığı sürece şirketleri değişse bile yıllık izinler ve sosyal ve maddi hakları devlet güvencesindedir. Bu düzenlemeler, işçilerin haklarını koruma ve iş hukuku alanında daha fazla şeffaflık sağlama amacını taşır. İşverenler, işçilerin yıllık izin haklarını ihlal etmemeli ve yasal düzenlemelere uymalıdır.

Sürekli işçi yıllık izinleri kullanılmazsa ne olur?

Memur Yıllık İzinde Rapor Aldığında Göreve Ne Zaman Başlar? Memur Yıllık İzinde Rapor Aldığında Göreve Ne Zaman Başlar?

Bu sorunun cevabı hem işçi hem de işveren açısından önemlidir. Yıllık izin, işçinin dinlenmesi, ailesi ve sosyal çevresiyle vakit geçirmesi, kişisel gelişimi için fırsat yaratması gibi amaçlarla verilen bir haktır. İş Kanunu'na göre, yıllık izin kullanılmadığı takdirde, izin süresi kadar ücret ödenmesi gerekir. Ancak bu durum, yıllık iznin amacına aykırıdır. Yıllık izin kullanmayan işçi, hem fiziksel hem de ruhsal olarak yorulabilir, verimliliği ve motivasyonu düşebilir, iş kazaları ve meslek hastalıklarına daha fazla maruz kalabilir.

İŞÇİ YILLIK İZNİ İPTAL EDİLEMEZ

Yıllık izin süreleri, işçilerin her yıl hak ettikleri dinlenme ve tatil sürelerini kullanmaları için ayrılmıştır. İşçiler, bu süreleri genellikle hak ettikleri yıl içerisinde kullanmalıdır. Ancak bazı durumlarda yıllık izinler kullanılamayabilir. İşte bu noktada işçilerin yıllık izinlerini iptal etmek veya kaybetmek gibi bir durumu söz konusu değildir. Kullanılamayan yıllık izinler işçilerin hakkı olarak saklı kalır.

Toplu iş sözleşmeleri veya iş kolu anlaşmaları, yıllık izin sürelerini belirleyebilir ve artırabilir. Bu nedenle, hangi sürelerin geçerli olduğunu ve işçilere hangi koşullarda izin verildiğini belirlemek için bu sözleşmelere bakılmalıdır. İşçilere tanınan izin süreleri, toplu iş sözleşmelerinde veya iş kolu anlaşmalarında belirtilen koşullara ve yasal düzenlemelere tabidir.

MEMURLARDA YILLIK İZİN İSE

Kamuda çalışan memurlar için ise izin düzenlemeleri farklılık gösterebilir. Kamuda çalışan memurlara, birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Ancak geçmiş yıllardan gelen yıllık izin süreleri, toplam izin süresinden düşülür. Bu nedenle, kullanılmamış yıllık izinlerin belirli bir süresi içinde kullanılması gerekir, aksi takdirde iptal olurlar.

Sonuç olarak, kullanılamayan yıllık izinler işçilerin hakları olarak korunur ve işçiler tarafından uygun bir zamanda kullanılabilir. İşçilerin yıllık izin hakları toplu iş sözleşmelerine veya yasal düzenlemelere tabidir ve bu kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.