İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı 112 Başhekimleri Sözleşmeli Yönetici olarak istihdam edildiler.

Sağlık Bakanlığı Hizmet Sözleşmesi metninde sözleşmenin süresinden önce feshedileceği haller ve ihtar gerektiren fiiller için belirlenen ihtar puanları bildirilmiştir.

yönetici-1

Sözleşmeye göre;

 # Sözleşmenin 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde 48’inci maddesinde düzenlenen şartlar veya sözleşme akdetme şartlarından herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması ya da sözleşmeli pozisyonda çalışırken bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

 # Sözleşmelinin sözleşme imzaladığı yerde, Bakanlık tarafından 663 sayılı KHK’da belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenen sözleşmeli pozisyonlarının norm sayısının düşmesi,

 # Sağlık tesisinin kapanması, statüsünün değişmesi, birleştirilmesi gibi sebeplerle sözleşmelinin istihdam gereğinin ortadan kalkması,

 # Devlet memuru olup kurumundan aylıksız izinli sayılanlar hakkında, memuriyeti sırasında işlediği fiilleri sebebiyle yüksek disiplin kurullarınca devlet memurluğundan çıkarılma cezasının verilmesi,

 # İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık tesisleri için belirlenen verimlilik göstergelerinden puan alamadığı veya hedefin altında kaldığı durumlarda Bakanlıkça belirlenen sürede gerekli düzelmenin sağlanamaması,

 # İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda kesintisiz beş gün veya toplamda on gün süreyle görevine gelmemesi,

 #  Sözleşmenin tutukluluk ve hükümlülük gibi sebeplerle otuz gün, gözaltına alınma halinde ise on beş günden fazla görevinden uzak kalması,

 # Sözleşmelinin aile birliği, sağlık, askerlik, yerel ve genel seçimlere iştirak ve/veya idarece geçerli bir mazereti ile bu sözleşme kapsamında başka bir pozisyona geçiş gibi haklı ve kabul edilebilir mazeretine binaen fesih talebinde bulunması,

 # Bakanlık gerekçesini belirtmek kaydıyla süresi bitmeden önce sözleşmeyi fesih edebilir.

 # 663 sayılı KHK’ya dayanılarak Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi de çıkartılmıştır. Her bir yönetici için karne ve performans ölçütleri getirilmiştir. Yılda iki kez karnedeki kriterler ile yöneticilerin değerlendirilmesi ile sağlık sisteminin daha da verimli olması hedeflenmişti.

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi’nde;

  • “A düzeyi (90-100 Puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini mükemmel bir performansla tam ve doğru olarak yerine getirmiştir.
  • B düzeyi (80-89 Puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini üstün bir performansla tam ve doğru olarak yerine getirmiştir.
  • C düzeyi (70-79 Puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini ortalama düzeyde yerine getirmiştir.
  • D düzeyi (50-69 Puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından geliştirilmeye ihtiyaç duymakta olup görevini beklenenin altında yerine getirmiştir.
  • E düzeyi (0-49 Puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından yetersiz olup görevini beklenenin çok altında yerine getirmiştir.” şeklinde puanlama ve değerlendirme hükümleri bulunmaktadır.

Yapılan iki değerlendirme sonucunda sözleşmeli yönetici başlangıç performans başarı düzeyinin altına düşmesi durumunda başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmelerde başarısız kabul edilen yöneticilerin görevlerine son verilir.

Başarısızlık sonucu görevi sonlandırılan yöneticiler, iki yıl geçmeden yeniden sözleşme imzalayamaz.

Sözleşmeli sağlık yöneticilerinin performansları ölçülmesi ve yönetmelikte yer alan uygulamaların yapılması gerekmektedir.

 ? Sözleşmeli sağlık yöneticilerinin karnelerinin olması ve gereğinin yapılması yasal zorunluk, zorunluluk yerine getiriliyor mu? Uygulama nedir?

 ? Karneler sözleşmeli sağlık yöneticisi atamalarında ne kadar etkili ?

 ? Yönetmeliğe göre başarısız olan sözleşmeli yönetici ile sözleşmesi yenilenmeyen veya sözleşmesi fes edilen var mı?

 ? Yönetmelik de yer alan esaslar yerine getirilmiyor ise yönetmelik neden iptal edilmiyor, Bakanlıkta böyle bir birim bulunuyor?

 ? Sözleşmenin fesih ve devam kararının neye göre verildiğini açıklayacak olan var mı?

 ? Çalışan personelin yöneticilerinin karne puanlarını bilmek hakkı değilmi?

 ? Çalışanlarda hergün yaptığı işin karşılığını alamadığını, çok çalıştıgını, başarılı oldugunu iddia eden CEOların performanslarını öğrenmesin mi?

 ? Tüm mazeretlerin sığınma noktası olan pandemide bittiğine göre Sözleşmeli Yöneticilerin Karneleri Ne Zaman Açıklanır?

 ? Bilen varsa açıklar mı?