Sözleşmeli personel iken 7433 sayılı Kanun ile kadroya geçirilenlerin maaş ödemeleri hakkında detaylar haberimizde.

SORU: Belediyede sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kadroya geçenler ne zaman kadrolu maaşlarını alacak?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Deyimler" başlıklı 147 nci maddesinde, "Bu Kanunda geçen; A) Aylık: Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, B) Sözleşmeli ücreti: 4 üncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, ... İfade eder." hükmü, "Aylığın ödeme zamanı ve Esasları" başlıklı 164 üncü maddesinde, Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir.

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde, "... b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, ... bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. ...

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz...." hükmü ile 6 ncı maddesinde,

Sözleşmeli personelin işe 2 alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, sözleşmeli personelin kadroya geçirilme işlemleri sonrasında yapılacak olan maaş ödemelerinin 7433 sayılı Kanunun amir hükmü gereği ilgili personelin atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacağı hükmü gereği ilgilinin maaş ödemelerinin kadroya atandıkları ayı takip eden her ayın 15'inde yapılması ve önceki aya ilişkin mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemelerin geri alınmaması ya da mahsuplaşma işleminin yapılmaması gerektiği değerlendirilmektedir.