Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme sonrası fazla mesai yapacak SGK’da görevli kamu çalışanlarına saat başı 27 TL fazla çalışma ücreti verilecek.

Fazla çalışma ücreti kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazetenin 10 Ocak 2023 tarihli nüshasında yayımlandı.

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemeyecek.

Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanacak.

Fazla çalışma uygulaması, 1/1/2023-30/6/2023 tarihleri arasında uygulanacak

İşte 10 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan SGK personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine dair karar

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6653

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

9/1/2023 TARİHLİ VE 6653 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

SGK personeline fazla çalışma ödeme usul ve esasları

MADDE 3- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatının 657 sayılı Kanuna tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) Cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (5,40 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7) Bu Karar hükümleri, 1/1/2023-30/6/2023 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.