27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 40 ıncı Maddesi Uyarınca Yapılacak İlave Ödeme Dolayısıyla Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci ve 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Bakanlığımız Genel Yazısı  yayımlandı

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-2330644

Tarih: 20/7/2023

Konu : İlave Ödeme

BAKANLIĞINA

BAŞKANLIĞINA

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

VALİLİĞİNE

REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 40 inci maddesinde, kapsamdaki personele (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılacağı; ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı; bu ödemenin, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmayacağı ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca 7/7/2023 tarihli ve 2298391 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 3 üncü maddesiyle 1/7/2023 tarihi itibarıyla 22.747,53 TL olarak ilan edilen genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı söz konusu ek 40 inci maddede yapılan düzenlemeyle 15/7/2023 tarihi itibarıyla 30.824,64 TL’ye yükselmiştir.

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istihdam edilen tam zamanlı sözleşmeli personelin de söz konusu ek 40 inci maddede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ilave ödemeden yararlandırılması ve bu ödemenin maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz / rica ederim.    ,

Kaynak : Gazete Memur