Raporda öne çıkan önemli bir bulgu, "BULGU 9: Ek Ödemelerde Hak Sahipliğine İlişkin Sistematik Bir Kontrolün ve Uygulama Birliğinin Bulunmaması" başlığını taşıyor. Bu bulgu, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi ve bu madde kapsamında çıkarılan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine uygunluk açısından yapılan denetimlerin sonuçlarını içeriyor.

Yapılan denetimler sonucunda, bazı sağlık tesislerinde ek ödeme sürecinde hatalar ve eksikliklerin bulunduğu belirtildi. Sağlık çalışanlarının hak sahipliğine ilişkin sistematik bir kontrol ve uygulama birliğinin eksikliği, bu alandaki sorunların temel kaynağı olarak gözüküyor.

Sağlık sektöründe çalışanların alın teri ve emeklerinin karşılığı olan ek ödemelerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için bu tür denetim raporlarının önemli bir yol gösterici olduğu unutulmamalıdır. Sayıştay'ın bu konudaki bulguları, sağlık sisteminde iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurguluyor ve ilgili tarafları gerekli düzeltmeleri yapmaya çağırıyor.

Teşvikler Yanlış Hesaplanıyor

Raporda  ''Girişimsel İşlem Yönergesinde Belirtilen Açıklama ve Kurallara Uymayan Bazı Tıbbi İşlemlerin Puanlandırılması'' yanlış ve hatalı hesaplandığı ifade edildi

Denetim kapsamında incelenen sağlık tesislerinde yukarıda sayılan kontrollerin tasarlanmış olmasına rağmen denetim kapsamında incelenen sağlık tesislerinde, gerçekleştirilen bazı tıbbi işlemlerin Tıbbi İşlemler Yönergesi kapsamında çıkarılan girişimsel işlemler listesinde yer alan açıklama ve kurallara uygun olmadığı, buna bağlı olarak bazı tabiplerin alması gereken puandan daha fazla puan aldığı işlemler olduğu görülmüştür. Sağlık tesislerinden çalışan tabiplerin ilgili dönem içerisinde hak edecekleri teşvik ek ödemeleri, her bir hekimin dönem içerisinde Tıbbi İşlemler Yönergesi’ne uygun olarak gerçekleştirdiği tıbbi işlem puanlarına göre hesaplanmaktadır. Bu nedenle tıbbi işlem puanlarının Tıbbi İşlemler Yönergesi’ne uygun olacak şekilde tespit edilmesi, teşvik ek ödemesinin doğru hesaplanabilmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur.

Tabip puanlarının tıbbi işlemler yönergesinde yer alan açıklama ve kurallara uygun olmaması ilgili sağlık tesisinde dağıtılan toplam döner sermaye tutarında herhangi bir değişikliğe neden olmasa dahi çalışanlar arasında dağıtılacak teşvik ödeme tutarlarının bölüşümünde hataya neden olmaktadır. Ayrıca tabiplere ait mevzuata uygun olmayan puanların iptal edilmemesi sağlık tesis puanı ve ortalaması gibi teşvik ek ödemesinin temel parametrelerini de etkilemektedir.