Özellikle, uzman ebelerin görev tanımı ve özlük haklarına ilişkin farklılık beklentileri bulunuyor. Kanun kapsamında, ebelerin görevlerine dair önemli düzenlemeler yer alıyor. Ebeler, normal doğum ve riskli durumlarda tıbbi bakım ve desteğin sağlanmasında, kadın sağlığının korunması, üreme sağlığı ve çocuk bakımı konularında ailelere ve topluma danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunacaklar.

Gebeliğin tespiti, gebe izlemi ve gerekli muayene ve değerlendirmelerin yapılması gibi önemli görevlerin yanı sıra, ebeler normal doğum eylemini gerçekleştirecek ve doğum sırasında gereken küçük tıbbi müdahaleleri yapacaklar. Ancak, bu küçük tıbbi müdahalelerin kapsamı ve sınırları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Yapılan kanun değişikliğiyle birlikte, acil tıp ana dal uzmanlarına yoğun bakım yan dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarına ise sosyal pediatri yan dal uzmanlık yapabilme imkanı getirildi. Bu düzenlemelerin sağlık alanında uzmanların yetkinliklerini artırması ve sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağlaması bekleniyor. Ancak, özellikle ebelerin görev tanımı ve haklarına dair yapılacak detaylı düzenlemelerin ne şekilde olacağı merakla bekleniyor.

Kamuda Her Kalemde Tasarruf Geliyor! İşte Acı Reçetenin Detayları Kamuda Her Kalemde Tasarruf Geliyor! İşte Acı Reçetenin Detayları

Yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, yan dal uzmanları için 200 puan arttırılarak ödenecek. Ek ödemenin yapılabilmesi için disiplin cezası almamış veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin haklı bir nedene dayanmaksızın ihlali nedeniyle ikaz edilmemiş olmak gerekecek.

Ödüllendirilerek motivasyonunun artırılması amacıyla yapılan ek ödeme, uyarma cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, kınama cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince yapılmayacak.

Bu düzenleme öğretim elemanları ve diğer personel için sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, savunması alınmak kaydıyla, bir sözleşme döneminde yazılı olarak, hastane koordinasyon kurulu tarafından bir kez ikaz edilenlere bir ek ödeme dönemi, iki kez ikaz edilenlere iki ek ödeme dönemi, üç kez ikaz edilenlere üç ek ödeme dönemi ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacak.

Sözleşmeli pozisyon sayısı 36 bine çıkarılıyor

Kanunla, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde personel istihdamını teşvik etmek, devlet hizmeti yükümlülük süresini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin bulundukları yerde hizmete devam etmelerini teşvik ederek kamu sağlık hizmetlerinde devamlılığı sağlamak gayesiyle sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Kanunla sözleşmeli personel; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının harekat ve benzeri ihtiyaçları ile genel hayatı etkileyen afet, salgın hastalık durumlarında, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde yurt içi ve yurt dışında her takvim yılı için 2 aya kadar, hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında her takvim yılı için bir aya kadar, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilecek.

Aile hekimlerine destek ödemesi

Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destek olmalarını, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmalarını ve düzenli hizmet sunmalarını temin etmek için ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının artırılması amacıyla destek ödemesi yapılacak.