Atanma sürecinde ihtiyaç duyulan belgeler ve detaylar, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 

Sağlık Uzman Yardımcısı pozisyonuna yerleşen adayların, belirtilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeleri büyük önem taşıyor. 

Bu duyuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatına Sağlık Uzman Yardımcısı Olarak Yerleşenlerin Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler İle İlgili Duyuru

06-11 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerine asil olarak yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak söz konusu belgelerin getirilmesi halinde kabul edilecektir.)

Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1. Sağlık Uzman Yardımcılığı Atama Başvuru Formunun (EK-1): (bilgisayar ortamında ya da tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı.

2. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı.

3. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-2): (tarihli ve imzalı doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir) aslı.

4. İki (2) adet resim.

5. KPSS sonuç belgesi.

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir).

7. Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerine yerleşip halen Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçeleri evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir. (Bu durumda olanlar kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları mümkün olacaktır.)

Evrak Teslim Adresi:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Üniversiteler Mahallesi

Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3

Çankaya/Ankara

HATIRLATMALAR:

- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9. maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.

- Evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.

- Evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

- Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.

- Halen askerlik görevi nedeniyle silâhaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları değerlendirilecektir.

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Bakanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Sağlık raporu teslim etmeyen aday göreve başlatılmayacak, göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamının 23.05.2024 tarihli E-244582392 sayılı Onayına istinaden 7 Haziran 2024 (saat 18:00’a kadar) tarihine kadar “Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 Çankaya/Ankara” adresinde olacak şekilde elden veya kargoyla teslim etmeleri gerekmekte olup belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı: Ürün tanıtımında ünlüler oynayamayacak Sağlık Bakanlığı: Ürün tanıtımında ünlüler oynayamayacak

İlgililere İlanen Duyurulur.

Duyuru

Atama Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu