Sağlık hizmetlerinden genel idari hizmetlere atanan hemşireler de bu düzenlemeler doğrultusunda ek göstergeden faydalanmaktadır.

Ek Gösterge ve Uygulama Esasları

Ek göstergeler, personelin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınmakta, ancak terfi bakımından kazanılmış hak sayılmamaktadır. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, personelin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Yetkili Kurum ve Unvan Değişiklikleri

Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar eklemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1. dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Özel Durumlar

Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olan kadrolara atanmış personel için, bu maddede belirtilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.

Sağlık hizmetlerinden genel idari hizmetlere atanan hemşireler, ek göstergelerini belirleyen kanun ve cetveller doğrultusunda, eski pozisyonlarındaki haklarını kaybetmeden ve mevcut düzenlemelere uygun şekilde ek göstergelerden faydalanmaya devam ederler.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin B bendinin 2 ve 3 üncü fıkralarında kazanılan veya alınan ek göstergelerin hangi hallerde korunacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu çerçevede; kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü derceli kadrolarına atanan memurlar kariyerleri ve ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz. Atandıkları kadronun ek göstergesi düşük ise kariyerlerinden ek gösterge alabileceklerdir.

 I sayılı ek gösterge cetvelinin III– Sağlık Hizmetleri Sınıfı bölümünün b) Yükseköğrenim mezunları sırasında 1 inci dereceli lisans mezunu hemşireler için 3600 ek gösterge öngörülmektedir.

İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Tartışması: KDK Emsal Kararı Açıkladı İdari İzinlerde Nöbet Ücreti Tartışması: KDK Emsal Kararı Açıkladı

Bu itibarla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinin B bendinin 2 nci fıkrası uyarınca 1-4 üncü dereceli şube müdürü kadrosuna atamanız yapılması halinde 3600 ek göstergeden faydalanmaya devam edersiniz.

Hemşirenin ek göstergesi hk DPB görüşü

ÖZET: Hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan memurun yararlanacağı ek gösterge hk.(16/10/2015-6499)

Üniversitenizde hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve Atatürk Üniversitesinin 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan personelin yararlanacağı ek gösterge hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında hizmet sınıfları sayılmış olup, "III-SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bölümünde; "Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık muhendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, Devlet memurlarının ek göstergelerine ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 43/B maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz…" hükmüne yer verilerek Devlet memurlarının maaşa esas ek göstergeleri 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde düzenlenmiştir. 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (a) bendinde sayılan kadrolarda bulunanların 1 inci derecede 3600 ek göstergeden yararlanacağı, (b) bendinde belirtilen "diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri"nin 1 inci derecede 3000 ek göstergeden yararlanacağı, (c) bendinde ise kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup da (a) ve (b) bentlerinde düzenlenenler dışındaki diğer yüksek öğrenim görmüş personelin ise 1 inci derecede 2200 ek göstergeden yararlanacağı belirtilmiştir. Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Üniversitenizde hemşire unvanlı kadroda görev yapan ve Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin 4 yıllık lisans programları arasında yer alan Hemşirelik Bölümünden mezun olan ilgilinin, 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin "Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (b) bendindeki "diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri" için öngörülen ek göstergeden yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.