Sözleşmeli yönetici düzenlemesinin ardından kamuda ücret adaletinin bozulduğu biliniyor.

2012 yılında yürürlüğe konulan sözleşmeli yönetici düzenlemesi, ücret sisteminde adalet problemlerine yol açtığı şeklindeki iddiaları beraberinde getirdi. Özellikle kamu kurumlarında çalışan yöneticiler arasında, ücretlendirme konusunda haksızlık ve eşitsizlik olduğuna dair endişeler dile getirilmektedir.

Sözleşmeli yönetici düzenlemesiyle ücrette adalet sistemi bozuldu

Belirtilen unvanların sözleşme ücretlerinin çok yüksek oluşu ve sözleşmeli çalıştırma, Tabip dışı personelin de çok sayıda pozisyona atanması, atamalarda bazı sendikaların kadrolaşmaya dayalı baskıları, İldeki diğer denk unvandaki bürokratların ücretlerinin düşük kalması sebebiyle çalışma barışının bozulması gibi nedenlerle söz konusu KHK hükümlerinin ilga edilip yeni bir Kanuni düzenlemeyle veya 1 sayılı CBK'ya hüküm eklemekle bu aykırı durum ortadan kaldırılmalıdır.

663 sayılı KHK hükümleri 1 sayılı CBK'daki teşkilat düzenlemesine aykırı

Söz konusu KHK'nın ekli cetvelleri incelendiğinde; İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Başkan, Başkan Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Uzman pozisyonları belirlenmiştir. Toplamda 9.831 pozisyon sayısı belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen husus 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ortak hükümlerini düzenleyen 509 uncu maddesine aykırılık teşkil etmektedir. 1 sayılı CBK'da yer alan hükümlere göre genel olarak taşra teşkilatında hiyerarşik kademeler İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Şef şeklindedir.

Anayasamıza göre Devlet teşkilatlanması hususunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenleme yapılmakta olup bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş mevzuatı ayrıksı olarak Kanunla/KHK ile düzenlenmektedir. Bu durumda da Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi arasındaki uyuşmazlıklarda Kanun hükümlerinin esas alınacağı Anayasada açıkça hüküm altına alınmıştır.

Sözleşmeli pozisyon unvanları incelendiğinde, Başkanın dengi İl Müdür Yardımcısı, Başkan Yardımcısının dengi Şube Müdürüdür. Ücretler arasında ise bahsi geçen unvanlar arasında aşırı farklılık oluşmuştur. 663 sayılı KHK'nın eki (III) sayılı cetvelde sözleşme ücretlerinin ödenme usulü düzenlenmiştir.

85 bin TL'ye Çıktığı Biliniyor

2022 yılı Temmuz-Aralık arası dönemde Prof. ve Doç Dr. İl Sağlık Müdürü 62.000 TL, Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü 49.000 TL, Prof. Dr. ve Doç Dr. Başkan 56.000 TL, Uzm Dr. Başkan Yardımcısı 43.000 TL, Başhekim Prof Dr. ve Doç Dr. 54.000 TL civarında ücret almaktaydı. Son düzenlemeyle Başhekim ücretlerinin 85.000 TL'ye çıktığı belirtilmektedir ancak 2023 yılı ücret cetvelleri hiçbir şekilde açıklanmadığı için net rakam bilinememektedir.

Cetveller Gizleniyor

Tabip Dışı Başkan ve Başkan Yardımcısının 2022 yılı ücretleri sırasıyla yaklaşık 29.000 TL ve 25.000 TL dir. Aynı şekilde 2023 yılı zamlarıyla ve hesaplama değişiklikleriyle Bakanlığın sözleşmeli taşra teşkilatı yöneticilerinin ücret cetvelleri ek ödeme oranlarının farklılığı da hesaba katılarak gizlenmektedir.

Söz konusu husus ücrette adalet sisteminin bozulmasını ve pek çok pozisyonun çok yüksek ücretlerle çalışmasını beraberinde getirmektedir.