Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfası üzerinden yayımlanan performans kriterleri tablosunda İl Ambulans Servisi ile Halk Sağlığı Laboratuvarları birim performans kriterleri de yer aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
Sıra No Kriterler Tavan Puan* Değerlendirme Yöntemi Gerçekleşme Değerlendirme Puanı
Evet Hayır
1 Veri Transferine Yönelik Hizmetler 750 Evet Hayır Değerlendirme Puanı
11 a) Bir önceki döneme ait ek ödeme verilerini en geç ayın 9 uncu gününe kadar ek ödeme tahakkuk modülüne işlemek.
b) Bir önceki döneme ait ek ödeme verilerini en geç ayın 20 nci gününe kadar TDMS'ne işlemek.
400 a) En geç ayın 9 uncu günü mesai bitimine kadar veriler sisteme  girilmişse 200 puan, ayın 9 uncu günü mesai bitimine kadar veriler sisteme girilmemişse 0 (sıfır) puan verilir.
b) En geç ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar veriler sisteme  girilmişse 200 puan, ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar veriler sisteme girilmemişse 0 (sıfır) puan verilir.
12 Bilgi güvenliği politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi 350 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuatı uyarınca değerlendirilecektir.Kılavuzda belirtilen herbir başlık ayrı ayrı değerlendirilecektir.
2 Koordinasyon Hizmetleri 250 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
21 İldeki diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon çalışmaları yapmak. 250 Dönem içinde ildeki diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon çalışmaları yapılmış ise tavan (250) puan, yapılmamış ise 0 (sıfır) puan verilir.
3 Acil Sağlık Hizmetleri 500 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
31 İl Dışı Sevklerin İncelenmesi ve Yerindeliğinin İl Sağlık Müdürlüğünce Denetlenmesi 250 Değerlendirme ve tespit işleminin belgelendirilmesi puanlandırmada esas alınır.
32 Yerel düzey sağlık çalışma grubu operasyon planı 250 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve kılavuzda yer alan Ek 2 sayılı tablo kapsamında değerlendirilecektir.
4 Evde Sağlık Hizmetleri 1.000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
41 Evde sağlık hizmetlerinde  hizmet alan hastaların ziyaret sıklığı 1.000 Ziyaret sıklığı değeri bir hastanın ayda kaç defa ziyaret edildiğini gösterir bir parametredir.
(Ziyaret sıklığı= Son ay gerçekleşen hasta ziyaret sayısı/ son ay takip edilen hasta sayısı) ile formülüze edillerek hesaplanır.
2 ve üzeri "Tam Puan",
1,8 - 1,99 arası "800 Puan",
1,6 - 1,79 arası "600 Puan",
1,4 - 1,59 arası "400 Puan",
1,2  - 1,39 arası"200" Puan
1,19 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
5 Sağlık Ölçütlerinin Değerlendirilmesi 1.000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
51 Bebek ölüm hızı (bin canlı doğumda) 600 Bu kriter yıllık olarak Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve en son yayımlanan  veriler esas alınacaktır.  Gebelik haftası ve doğum ağırlığından bağımsız olarak tüm bebek ölümleri üzerinden yapılan değerlendirmeler kullanılacaktır (tüm bebek ölüm hızı).
Tam puan: 600 Bir alt dilim: 400 İki alt dilim: 200
Hesaplama yöntemi: kılavuzda verilen yöntemle illerin puanı hesaplanacaktır;
52 Anne ölüm oranı
(yüz bin canlı doğumda)
400 Hesaplama yöntemi: 2007/27 sayılı Anne Ölümleri Genelgesi kapsamında
yürütülen çalışmalar sonucunda, yıllık olarak Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı
tarafından   değerlendirilecek   ve   en   son   yayımlanan   veriler   esas   alınacaktır.   Yani   2022   yılı değerlendirmesinde 2021 yılı kesinleşmiş anne ölüm oranları kullanılacaktır.
Verilerin kesinleşmesini müteakip ilgili Daire Başkanlığı tarafından kılavuzda verilen yöntemle illerin puanı hesaplanacaktır;
6 Obezite ile Mücadele  Hizmetleri 400 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
61 İlçe Sağlık Müdürlüğü  (İlçe SM) / Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) /Entegre İlçe Hastanesi (EİH) hizmet bölgelerinde obezite danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi 400 (Obezite danışmanlığı verilen ilçe SM /TSM/EİH hizmet bölgesi sayısı / Toplam İlçe SM/TSM/EİH sayısı) x Tavan Puan
7 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1.000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
71 İlde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmeti veren birim varlığı 250 İl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilmiş en az bir İSG birimi var ise 250 puan, İl içinde yetki almış  İSG birimi yoksa 0 (sıfır) puan.
72 İl sınırları dâhilindeki iş yerlerine il sağlık müdürlüğü tarafından İSG hizmetlerinin verilmesi 200 İlde,  İSG  hizmet  sunumu  için  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığınca  yetkilendirilmiş  birim  tarafından  ay içerisinde iş sağlığı hizmeti verilen 50'nin altı çalışanı olan işyeri sayısı;
a. 150.000'nin üstü olan illerde sayının;
% 0,1'ine (binde 1) hizmet verilmiş ise 200 puan,
% 0,1'in altı ise 0 (sıfır) puan,
b. 100.000 ile 150.000 arası olan illerde sayının;
% 0,4'üne (binde 4) hizmet verilmiş ise 200 puan,
% 0,4'ün altı ise 0 (sıfır) puan,
c. 70.000 ile 100.000 arası olan illerde sayının;
% 0,6'sına (binde 6) hizmet verilmiş ise 200 puan,
% 0,6'nın altı ise 0 (sıfır) puan,
d. 40.000 ile 70.000 arası olan illerde sayının;
% 0,9'una (binde 9) hizmet verilmiş ise 200 puan,
% 0,9'un altı ise 0 (sıfır) puan,
e. 40.000 ve altı olan illerde sayının;
% 1'ine (yüzde 1) hizmet verilmiş ise 200 puan,
% 1''in altı ise 0 (sıfır) puan,
(İşyeri sayısı bir önceki yılın SGK verisinden alınacak ve 50'nin altı çalışanı olan işyerleri olacaktır.)
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
73 Meslek hastalıkları klinik tanı bildirimleri 300 Meslek hastalıkları klinik tanı bildirimlerinin ildeki çalışan sayısı üzerinden oranının yüzbinde 50 olması. Aylık Yüzbinde klinik tanı oranı = ( Aylık Klinik tanı sayısı /İlin çalışan sayısı) x 100.000
Yüzbinde 50 ve üzeri ise 300 puan, Yüzbinde 25-49 arası ise 200 puan Yüzbinde 25 ve altı ise 0 (sıfır) puan.
(İlin sigortalı çalışan sayısı bir önceki yılın SGK verisinden alınacaktır.)
74 Birinci basamak çalışan hakları birimi eğitimleri 250 Bütün il genelinde görevli birinci basmak sağlık çalışanlarının en az % 2'sine, belirtilen konularda yüz yüze veya uzaktan eğitim verilmesi.
Eğitim verilen çalışan % 2 ve üstü ise 250 puan, Eğitim verilen çalışan % 2  den az ise 0 (sıfır) puan.
8 Çevre Sağlığı Hizmetleri 1.100 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
81 İçme kullanma suyu kalitesi takibi 500 (Alınan ve gerekli parametreleri içerecek şekilde analizi yapılan toplam denetleme izlemesi numune sayısı/Alınması gereken toplam denetleme izlemesi numune sayısı) x 100
% 80,00 ve üzeri "Tam Puan",
% 50,00-79,99 arası "300 Puan",
% 49,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanacaktır.
Veri kaynağı İçme Kullanma Suyu Kalite Kontrol Sistemi  olacaktır. Alınması gereken denetim izleme sayısı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" R.G.tarih/sayı:17.02.2005/25730 esaslarına göre belirlenir.
82 Piyasa gözetim ve denetimleri (PGD) (biyosidal ürün, aktif madde İçermeyen biyosidal ürün vb.) 300 (Yapılan PGD sayısı/Yapılması gereken PGD sayısı) x Tavan Puan
Yapılacak Ürün Denetim Sayıları Bakanlık ve/veya Müdürlükçe belirlenir, İSM'ler tarafından takip edilir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.
83 Ambalajlı suların piyasa gözetimi ve denetimi 300 Yapılan ambalajlı sular PGD sayısı/Yapılması gereken ambalajlı sular PGD sayısı) x Tavan Puan Yapılacak Ürün Denetim Sayıları Bakanlık ve/veya Müdürlükçe belirlenir, İSM'ler tarafından takip edilir ve sonuçları Bakanlığa bildirilir.
9 Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü 1.700 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
91 15 yaş altı Polio Dışı Akut Flask Paralizi Aktif Sürveyans Hızı Göstergesi 300 [( İlgili Kurumlara Gerçekleştirilen Yıllık Toplam Ziyaret Sayısı) / (İlde Ziyaret Edilmesi Gereken Kurum Sayısı x 26)] x 100
% 90,00 ve üzeri "Tam Puan",
% 80,00-89,99 arası "150 Puan",
% 79,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
Bir kuruma o ay içinde ikiden fazla ziyaret yine iki olarak değer kazanacaktır.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
92 Kızamık Sürveyans Göstergesi 300 (Olası Kızamık vaka sayısı/İlin toplam nüfusu x 100.000)
Her 100 bin nüfus için tespit edilen olası kızamık vakası sayısı; 2,0 ve üzeri ise "Tam Puan",
1,0-1,99 arası "150 Puan",
0,99 ve altı "0 Puan" olarak hesaplanır.
93 Tüberküloz (TB) vakalarında sağlık personeli tarafından doğrudan gözetimli tedavi (DGT) uygulama oranı 300 (Sağlık Personeli tarafından DGT uygulanan tüberkülozlu hasta sayısı/tedavide olan tüberkülozlu hasta sayısı) x 100
% 80,00 ve üzeri "Tam Puan",
% 60,00 - % 79,99 arası "200 Puan",
% 40,00 - % 59,99 arası "100 Puan",
% 39,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
Değerlendirmelerde Genel Müdürlüğe bildirilen Aylık DGT Durum Raporu verileri dikkate alınır.
94 Aylık Akciğer TB Hastalarından Gönderilen Balgam Sayısı 400 Aylık Akciğer TB Hastalarından;
Hasta Başına 3 Balgam ve üstü "Tam Puan" Hasta Başına 2 Balgam ise "300 Puan" Hasta Başına 1 Balgam ise "200 Puan"
1'in Altı Balgam "0 (sıfır) Puan"
Her ay sonunda AC TB tanısı almış hasta başına en az 3 balgam alınması hedeflenmiştir. Verem Savaş Dispanserine (VSD) kayıtlı akciğer tüberkülozlu hasta yoksa Türkiye ortalaması alınır.
95 Tüberküloz HastaTemaslı Taramaları 400 Her ay sonu itibarıyla;
Hasta Başına 8 Temaslı ve üstü "Tam Puan" Hasta Başına 7 Temaslı ise "300 Puan" Hasta Başına 6 Temaslı ise "200 Puan"
Hasta Başına 5 Temaslı Altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanacaktır.
10 Aile Hekimliği Uygulamasının Geliştirilmesi 1.300 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
101 Aile Hekimliği Hizmetlerinde Sürekliliğin Sağlanması 300 (Yeni açılan ve boşalan  pozisyonlara görevlendirme yüzdesi) x Tavan Puan
Yeni açılan ve boşalan pozisyonlara görevlendirme yapılması gerekmektedir. Hesaplama yapılırken hizmet mekanı olan ancak sözleşmeli hekim bulunmayan tüm pozisyonlar dahil edilir. Kesirli sayılar bir üst değere yuvarlanır.
102 Birinci Basamak Müracaat Yüzdesinin Artırılması 1.000 (Birinci basamak başvuru sayısı / Toplam başvuru sayısı) x 100
%35,00 ve üzeri "Tam Puan",
%30,00 - %34,99 arası "700 Puan",
%25,00 - %29,99 arası "500 Puan",
%24,99 ve altı  "0 Puan" olarak hesaplanır. Yıllık olarak hesaplanacaktır.
11 Sağlık Taramalarının Ölçülmesi 1.250 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
111 Mamografi taramaları 300 (Ay içerisinde yapılan mamografi sayısı /Aylık hedef nüfus) x 100
% 50 ve üzeri "Tam Puan",
% 40-49,99 arası "200 Puan",
% 30-39,99 arası "100 Puan",
% 30'un altında çıkarsa “0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
112 Yenidoğan metabolik hastalık taramaları 350 Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından hedef nüfus baz alınarak 3 aylık dönemler halinde (ilk 3 ay, ilk 6 ay, ilk 9 ay ve yıl toplamı)  hazırlanan ve illere gönderilecek olan veriler kullanılacaktır.
%98,0 ve üzeri için "Tam Puan",
%97,9-95,0 arası "300 Puan",
%94,9-90,0 arası "200 Puan",
%89,9-85,0 arası "100 Puan",
%84,9 ve altı için "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
Not: sistem girişleri her ayın 15inden sonra netlik kazanacağından 3 aylık değerlendirmeler bir önceki 3 aylık dönem verileri esas alınarak merkezden hesaplanacaktır.)
113 Yenidoğan işitme taraması 300 Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından hedef nüfus baz alınarak 3 aylık dönemler halinde (ilk 3 ay, ilk 6 ay, ilk 9 ay ve yıl toplamı) hazırlanan ve illere gönderilecek olan veriler kullanılacaktır. Hesaplama:
%95,0 ve üzeri olanlar "Tam puan"
%94,9-90,0 arasında olanlar için "200 Puan",
%89,9-80,0 arasında olanlar için "100 Puan",
%79,9 ve altında olanlar için  "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
Not: sistem girişleri her ayın 15inden sonra netlik kazanacağından  3 aylık değerlendirmeler bir önceki 3 aylık dönem verileri esas alınarak merkezden hesaplanacaktır.
114 Okul öncesi çocuk görme taraması 300 (Taranan 36-48 ay çocuk sayısı /taraması yapılması gereken 36-48 ay çocuk sayısı) x 100 Hesaplama:
%95,0 ve üzeri olanlar "Tam puan"
%94,9-90,0 arasında olanlar için "200 Puan",
%89,9-80,0 arasında olanlar için "100 Puan",
%79,9 ve altında olanlar için  "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
SİNA'da yer alan verilerden aylık olarak raporlanan veriler kullanılacaktır. Taranan 36-48 ay çocuk sayısı; taramada normal çıkan çocuk sayısı+taramada sonucu sevk edilen çocuk sayısı üzerinden hesaplanacaktır.
12 Kanser Kayıt Hizmetleri 900 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
121 Kanser kayıt verilerinde tamlık 300 Ülkemizde yeterliliği uygun görülen iller değerlendirilerek bulunan insidans hızları ortalaması ve standart sapması hesaplanır.
±1 Standart Sapma içerisinde yeraldığında "Tam Puan"
±2 Standart Sapma içerisinde yeraldığında  "200 Puan"
±2 Standart Sapma dışarısında yeraldığında "0 (sıfır) Puan" hesaplanır.
Bu kriter yıllık olarak değerlendirilir ve Genel Müdürlüğümüz tarafından en son yayımlanan  veriler esas alınır.  Değişim katsayısı heryıl için Kanser Dairesi Başkanlığınca hesaplanır.
122 Kanser kayıt verilerinde geçerlilik 300 Yalnızca Ölüm Belgesi (YÖB) olan olgu sayısının;
yüzde 0'dan büyük ve yüzde 5 ya da daha düşük  olması durumunda "Tam Puan" yüzde 5'ten büyük ve yüzde 8 ya da daha düşük olması durumunda "200 Puan" yüzde 8'den büyük olması durumunda "0 (sıfır) Puan" hesaplanır.
Bu kriter yıllık olarak değerlendirilir ve Genel Müdürlüğümüz tarafından en son yayımlanan  veriler esas alınır.   Değişim katsayısı heryıl için Kanser Dairesi Başkanlığınca hesaplanır.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
123 Kanser kayıt verilerinin zamanında toplanması 300 İlgili tanı yılına ait olguların;
en az yüzde 95'inin ilk 24 ay içinde kayıt altına alınması durumunda "Tam Puan" yüzde 95'in altı ile yüzde 90 ve üstünün  kayıt altına alınması durumunda "200 Puan" yüzde doksanın altında kayıt altına alınması durumunda "0 (sıfır) Puan" hesaplanır.
Bu kriter yıllık olarak değerlendirilir ve Genel Müdürlüğümüz tarafından en son yayımlanan  veriler esas alınır.   Değişim katsayısı heryıl için Kanser Dairesi Başkanlığınca hesaplanır.
13 Tütün Kontrolü Hizmetleri 1.200 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
131 Tütün kontrolü denetim faaliyetleri 300 Aylık yapılması gereken denetim sayısı; Dumansız Hava Sahası Uygulama Rehberi’ndeki İşyeri Gruplandırmasında K1, K2, K3, K4, K5 grubu olarak yer alan işletmelerin her birinin yılda en az 6 defa denetlenmesi esasına göre belirlenen denetim sayısının, diğer grup işletmelerin İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenecek denetim sayısı ile (her bir işletme yılda en az 1 defa denetlenmek üzere) toplamının 12’ye bölümüyle elde edilir.
Aylık yapılan denetim sayısına, takip denetimleri eklenmez.
132 İhbarlara müdahale 200 (2 saat içerisinde müdahele edilen ihbar sayısı/Görev olarak atanan ihbar sayısı) x 100
%80 ve üzeri "Tam Puan",
%60-%79,99 arası "100 Puan",
%40-%59,99 arası "50 Puan",
%39,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
Görev olarak atanan ihbarların tamamına en geç 4 saat içerisinde gidilmemesi halinde bir alt dilimden hesaplama yapılacaktır.
Hesaplama döneminde İhbar gelmemesi durumunda 13.1 ve 13.4 kriterlerinden tam puan alınması şartıyla 200 puan olarak hesaplanır.
133 İhbar denetimlerinde ihlal tespiti 300 (İhbar sonucu yapılan denetimlerde tespit tedilen ihlal sayısı/Görev olarak atanan ihbar sayısı) x 100 İhbar denetimlerinde;
% 20 ve üzeri bir oranda ihlal tespit edilmişse "Tam Puan",
% 15-19.99 arası "200 Puan",
% 10-14.99 arası "100 Puan",
% 9.99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır. Hesaplama döneminde İhbar gelmemesi durumunda;
13.1 ve 13.4 kriterlerinden tam puan alınması şartıyla 300 puan olarak hesaplanır.
134 İşletmelerin takip denetimi 200 Rutin denetim sonucu ihlal tespit edilmesi ve/veya  her  ihbar denetimi sonrasında işletmeye takip eden 20 gün içinde;
3 veya daha fazla denetim yapılması halinde "Tam Puan, 2 denetim yapılması halinde "100 Puan",
1 denetim yapılması halinde "50 Puan", olarak hesaplanır.
Hesaplama  döneminde  yapılan  rutin  denetimlerde  ihlal  tespit  edilememesi  ve  aynı  dönemde  ihbar gelmemesi halinde 13.1 maddesinden tam puan alması şartıyla 200 puan olarak hesaplanır.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
135 İlçeler arası çapraz denetim 200 (Tüm ilçelerde yapılan çapraz denetim sayısı/Tüm ilçelerde yapılması gereken çapraz denetim sayısı) x 100
İlin tüm ilçelerinde ayda en az 4 çapraz denetim yapılması esastır. Tüm ilçelerde yapılan çapraz denetim sayısı hesaplanırken 4'ten fazla yapılan çapraz denetim uygulama sayısı dikkate alınmaz.
Oran;
% 100 olması halinde  "Tam Puan",
%80-%99,99 arası "100 Puan",
%60-%79,99 arası "50 Puan",
%59,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
14 Mobil Sağlık Hizmetleri 1.200 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
141 Mobil sağlık hizmetlerinde planlanan ekip sayısına ulaşılması 600 (Tüm ilde kurulan ekip sayısı/İl genelinde olması gerken ekip sayısı) x 100
% 90,00 ve üzeri "Tam Puan",
% 60,00-89,99 arası "400 Puan",
% 40,00-59,99 arası "200 Puan",
% 39,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır.
Olması gereken ekip sayısı 10.000 kırsal nüfusa 1 ekip olacak şekilde hesaplanacaktır.
142 Mobil sağlık hizmetlerinin etkin sunumu 600 (Ay içerisinde ulaşılan kırsal nüfus/İlin kırsal nüfusu) x 100
% 50,00 ve üzeri "Tam Puan",
% 30,00-49,99 arası "400 Puan",
% 10,00-29,99 arası "200 Puan",
% 9,99 ve altı "0 (sıfır) Puan" olarak hesaplanır
Ulaşılan kırsal nüfus, ekibin kırsalda eğitim verdiği, pansuman, enjeksiyon yaptığı kronik hastalık takibi yaptığı ve kanser taraması için yönlendirdiği tüm nüfustur.
15 Denetleme ve İzleme Hizmetleri 4.950 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
151 Tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Denetimi 2.550 İlgili mevzuat uyarınca belirlenen denetimler gerçekleşmesine bağlı olarak puanlama yapılacaktır.
152 Denetim Müeyyide Takip Sistemine giriş 400 Müeyyide takip uygulamasına ilgili mevzuataı uyarınca giriş yapılmış ise tavan (400) puan, yapılmamış ise 0 (sıfır) puan verilir.
153 Denetim Faaliyet Raporlarının Gönderilmesi 400 İlgili mevzuat uyarınca belirlenen denetim raporları belirtilen tarih aralığında gönderilir ise tavan (400) puan, gönderilemez ise 0 (sıfır) puan verilir.
İl Sağlık Müdürlüğü Birim Performans Kriterleri
154 Eczane ve Ecza Depoları ile Tıbbi Cihaz Satış ve Uygulama Merkezleri ve Diş Protez Laboratuvarlarına İlişkin Denetimler 1.100
1.541 Medikal     gaz     depolama     ve     satış tesislerinin  denetimi 150 İlgili   mevzuat   uyarınca   belirlenen   denetimler   gerçekleşir   ise   tavan   (150)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
1.542 Eczanelerin denetimi 200 İlgili   mevzuat   uyarınca    belirlenen   denetimler    gerçekleşir   ise   tavan   (200)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
1.543 Ecza depolarının denetimi 150 İlgili   mevzuat   uyarınca   belirlenen   denetimler   gerçekleşir   ise   tavan   (150)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
1.544 Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri Denetimi 100 İlgili   mevzuat   uyarınca    belirlenen   denetimler    gerçekleşir   ise   tavan   (100)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
1.545 İşitme Cihazı Merkezleri Denetimi 100 İlgili   mevzuat   uyarınca   belirlenen   denetimler   gerçekleşir   ise   tavan   (100)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır)puan verilir.
1.546 Optisyenlik Müessesesi Denetimleri 100 İlgili   mevzuat   uyarınca    belirlenen   denetimler    gerçekleşir   ise   tavan   (100)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
1.547 Tıbbi Cihaz Satış Merkezleri Denetimleri 100 İlgili   mevzuat   uyarınca    belirlenen   denetimler    gerçekleşir   ise   tavan   (100)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
1.548 Diş Protez Laboratuvarı Denetimleri 200 İlgili   mevzuat   uyarınca    belirlenen   denetimler    gerçekleşir   ise   tavan   (200)   puan,   denetimler gerçekleştirilmez ise 0 (sıfır) puan verilir.
155 Özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait hastanelerin, ayakta teşhis ve tedavi yapılan sağlık kuruluşlarının, kimyevi madde ve ecza depoları ile eczanelerin çalışmalarını izlemek. 250 İlgili mevzuatı esas alınacaktır.
156 Özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik  belge düzenlemesi 250 (Dönem içinde düzenlenen belge sayısı / Dönem içinde yapılan başvuru sayısı) x Tavan puan
Dönem içinde belge talebi yapılmamış ise değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması üzerinden puanlandırılır.
16 Ruhsatlandırma Hizmetleri 500 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
161 İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması öngörülen ruhsatlandırma hizmetleri 500 (Dönem  içinde  ruhsatlandırma  işlemi  başlatılan  dosya  sayısı  /  Dönem  içinde  ruhsatlandırma  için başvurulan dosya sayısı) x Tavan puan
Dönem  içinde  ruhsatlandırma  işlemi  için  başvuru  yapılmamış  ise  değerlendirme  yapılan  önceki  üç dönemin ortalaması üzerinden puanlandırılır.
17 Eğitim Hizmetleri 500 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
171 Bakanlıkça zorunlu tutulan eğitimlerin verilmesi 500 (Dönem içinde eğitim verilen personel sayısı / Dönem içinde eğitim verilmesi planlanan personel sayısı) x Tavan puan
18 Beyaz Kod Çalışmaları 500 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
181 Hukukî yardım 500 (Dönem içinde hukukî yardım yapılan personel  sayısı / Dönem içinde hukuki yardım talep sayısı) x Tavan puan
Dönem içinde çalışana şiddet olayı gerçekleşmemişse değerlendirme yapılan önceki üç dönemin ortalaması üzerinden puanlandırılır.
TOPLAM PERFORMANS PUANI 20.000 TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI
*Yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir kriter için tavan puanın üzerinde puan verilmez.
Editör: Güler Sağlam