Hekim Sendikası Temsilcisi Doktordan Sağlık Sen Temsilcisine Tehdit İddiası Hekim Sendikası Temsilcisi Doktordan Sağlık Sen Temsilcisine Tehdit İddiası

6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle hekimlerin gereksinimlerine odaklanmak yerine özel sağlık işletmelerinin taleplerine yönelik bir dizi değişiklik gündeme geldi. Bu değişiklikler şu şekildedir:

1. "Yer Seçimi" başlıklı 8. madde: Özel hastane binasının bulunduğu alana ilişkin belgelerin düzenlenmesi gerektiğine dair düzenlemede, eğitim tesisleri alanı için gerekli olan belgelerin sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla aranacağı belirtilmiştir.

2. "Diğer Personel" başlıklı 19. madde: Faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin ayrılış işlemlerinin il sağlık müdürlüğü tarafından yapılacağına ilişkin ek düzenleme getirilmiştir.

3. "Özel Hastanenin Kalite ve Verimliliğini Artırmak Amacıyla İzin Verilebilecek Hususlar" başlıklı ek 5. madde: Önceki düzenlemede 60 yaşını dolduran veya engelli olan hekimlerin özel hastanelerde çalışabilmesi için kadro şartı aranmaksızın belirli koşullarda çalışabileceği hükümleri değiştirilmiş ve sadece kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekleri belirtilmiştir.

4. "Vakıf Üniversitelerine Ait Hastaneler ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastane İşbirliği" başlıklı ek 8. madde: Muayenehanesi bulunan hekimlerin vakıf üniversitesi hastanelerinde hasta tedavisi için yıllık sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir.

5. "Sağlıkla İlgili Diğer Kuruluşlar" başlıklı ek 9. madde: "Klinik konukevi" tanımına ek yapılarak sağlık alanı şartı aranmaksızın kurulabileceği belirtilmiştir.

6. Geçici 3. madde: Özel hastanelerden bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara uzman tabip kadrosu verilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Özel sağlık sektörünün taleplerini göz önünde bulunduran yeni düzenlemeler, sağlık alanındaki ticari faaliyetlerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, özel sağlık işletmelerinin yer seçiminde kentsel imar planlamalarına uyum zorunluluğu kaldırılmış ve izin verilen cihazların veya başka hastanelerden devir alınan ünite ve merkezlerin faaliyete açılma süreleri uzatılmıştır. Ayrıca, 60 yaşını dolduran veya en az %60 engelli olan hekimlerin kadro aranmaksızın tek bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekleri şartı getirilmiştir.

6 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını kısıtlayan yönetmelik değişikliği, vakıf üniversitelerine ait hastaneler için herhangi bir düzenleme içermiyordu. Ancak, yeni düzenleme ile bu kısıtlamalar vakıf üniversiteleri için de geçerli hale gelmiştir.

Tüm bu değişikliklerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçladığı iddia edilmektedir. Ancak, sağlık alanındaki mevcut sorunları görmezden gelen ve hekimler ile sağlık emek örgütlerinin görüşlerini dikkate almayan bu düzenlemeler, sağlık ortamına olumlu bir katkı sağlamaktan uzaktır.

Kaynak: TTB