Milletvekili İlhan, hafta sonu tatillerinin memurların yıllık izin süresine dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yıllık İzin ve Hafta Sonu Tartışması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurların yıllık izin gün sayısı 10 yıla kadar hizmet süresi olanlar için 20 gün, 10 yıldan fazla hizmet süresi olanlar için ise 30 gün olarak belirlenmiştir. Memurların haftalık çalışma süresi ise cumartesi ve pazar günleri tatil olmak kaydıyla 40 saattir. Ancak, mevcut uygulamada memurların yıllık izin günlerine hafta sonu tatil günleri de dahil edilmektedir.

AYM Vakıflarda Görev Alan Kişilerin Maaş Kesintisi Düzenlemesini İptal Etti AYM Vakıflarda Görev Alan Kişilerin Maaş Kesintisi Düzenlemesini İptal Etti

Anayasa ve İş Kanunu Hükümleri

Anayasa'nın 50. Maddesi'nde "Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir" hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesi, "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz" diyerek uygulama için açıklık getirmiştir. İlhan, bu düzenlemeye rağmen memurların aleyhine olan uygulamanın nedenlerini sorgulamaktadır.

Metin İlhan'ın Soru Önergesi

Metin İlhan, önergesinde şu soruları yöneltti:

1. **Yasal Dayanak**: Yıllık izin haklarını kullanan memurların izin süresi içinde kalan "Cumartesi ve Pazar" günlerinin yıllık izne dahil edilmesi hangi yasal dayanağa göre yapılmaktadır?

2. **Farklı Uygulama Nedenleri**: İş Kanunu'nda işçiler lehine açık hükümler varken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda olmayan bir hükmün kamu idarelerince memurlar aleyhine uygulanmasının nedenleri nelerdir?

3. **Anayasa'ya Uyum**: Anayasa'nın 50. Maddesi'ndeki hükümlere uyulup, memurlar için hafta sonuna denk gelen ücretli izinlerin izin günü hesabına dahil edilmemesi ile ilgili herhangi bir çalışma söz konusu mudur?

Memurlar İçin Adalet Talebi

Metin İlhan, memurların haklarının korunması ve adaletli bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti. İlhan, mevcut uygulamanın değiştirilmesi ve memurların hafta sonu tatillerinin yıllık izinlerine dahil edilmemesi gerektiğini belirtti.