Özellikle Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin kurum yönetmelikleri ile düzenlenmesine ilişkin yapılan düzenlemeler, bazı hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Bu konuda alınan önemli bir karar, yönetmelikle düzenlenmesi gereken konuların, Yer Değiştirme Kurulu Kararı ile belirlenmesi gerektiği yönünde oldu. Karar, Yer Değiştirme Kurulu'nun sahip olduğu yetkinin sınırlarını aşarak yönetmeliğe müdahale etmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor.

Bu gelişme, devlet memurlarının atanma süreçlerinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor. Memurların yer değiştirme ve atanma işlemlerinin objektif ve adil bir şekilde yapılabilmesi için bu tür düzenlemelerin titizlikle ele alınması gerekiyor.

T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2021/2207 - Karar No : 2022/846

EDEN (DAVALI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

TARAF (DAVACI) : Türk İmar Sen (Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

İSTEMİN KONUSU : Danıştay İkinci Dairesinin 07/01/2021 tarih ve E:2019/1027, K2021/85 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : 20/06/2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 15. maddesinin

ve 3. fıkraları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yer Değiştirme Kurulunun 29/03/2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararının 7., 8. ve 20. maddelerinin iptali istenilmiştir.

Daire Kararının Özeti: Danıştay İkinci Dairesinin 07/01/2021 tarih ve E:2019/1027, K2021/85 sayılı kararıyla;

I- 20/06/2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 15. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının iptali istemi yönünden;

25/06/2020 tarih ve 31166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin maddesi ile ana Yönetmeliğin 15. maddesinde değişiklik yapıldığı, madde metnine yeni fıkralar eklenmesi nedeniyle diğer fıkraların bu değişikliğe göre teselsül ettirildiği ve bu nedenle dava konusu hükümlerin 15. maddenin 4. ve 5. fıkralarında yer aldığı, davaya konu 15. maddenin 2. ve 3. fıkraları hakkında karar verilmesine yer olmadığı;

II- 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 7. ve 8. maddelerinin iptali istemi yönünden;

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Kurum Yönetmelikleri ile düzenlenmesini öngördüğü konuların genel, objektif ilke ve esaslarının Yer Değiştirme Kurul Kararı ile düzenlenmesinin ve dolayısıyla Kurulun, sahip olduğu yetkinin kapsamını aşarak yönetmelikle düzenlenmesi gereken bir alanı düzenlemesinin hukuka aykırı olduğu, Kurul Kararının dava konusu 7. ve 8. maddelerinde bu nedenle hukuka uyarlık görülmediği;

III- 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 20. maddesinin iptali istemi yönünden; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, kamu hizmetini yürütecek personelin yer değişikliği taleplerini belirli kurallara bağlama, görevde verimliliği artırma ve hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin etme amacına yönelik olarak çıkardığı dava konusu Kurul Kararı hükmünde, kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı,

gerekçesiyle, 20/06/2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 15. maddesinin 2. ve 3. fıkralarının iptali istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 7. ve 8. maddelerinin iptaline, 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 20. maddesinin iptali istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 7. ve 8. maddelerinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te yer alan sürelerde ilgililer lehine değişikliğe gidildiği, yeni bir hüküm ve Yönetmelik'te yer almayan bir atanma kriteri ihdas edilmediği, bu nedenle, Daire kararının iptale ilişkin kısmının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ SULTAN AKSOY KUYUMCU'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

Hukuka aykırı karar verilmesi,

Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması",

sebeplerinden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın iptale ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

Danıştay İkinci Dairesinin 07/01/2021 tarih ve E:2019/1027, K:2021/85 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının ONANMASINA,

Kesin olarak, 16/03/2022 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

Kamu idarelerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin en iyi biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla, normlar hiyerarşisine aykırı olmayacak şekilde, gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin hangi koşullar altında ve nasıl yürütüleceğini önceden saptamak her zaman mümkün olmadığı için, gelişen durumlara ayak uydurmak ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapma hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

Dava konusu 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 7. ve 8. maddelerinde, Yönetmelik'te yer almayan yeni bir atama kriteri getirilmediği, uygulamada doğan ihtiyaca binaen hizmet sürelerinin düzenlendiği anlaşılmakta olup, anılan düzenlemelerde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenle, Danıştay İkinci Dairesinin 07/01/2021 tarih ve E:2019/1027, K:2021/85 sayılı kararının, 2019/1 sayılı Yer Değiştirme Kurulu Kararı'nın 7. ve 8. maddelerinin iptaline ilişkin kısmının bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.