Bu konuda önemli bir adım atan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affı ve sicillerinde düzeltme yapılması amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Uğur Poyraz'ın hazırladığı kanun teklifi ile, 15 Şubat 2005 ila 15 Ocak 2024 tarihleri arasında işlenmiş fiillerden dolayı kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının affa dahil edilmesi öngörülüyor. Poyraz, teklifin memurların geçmişteki hatalarının affedilmesi ve sicillerinin düzeltilmesi yoluyla motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

GENEL GEREKÇE

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarımn affedilmesine yönelik olarak 25.12.1985 tarihli ve 3249 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 18.6.1992 tarihli ve 3817 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, 28.8.1999 tarihli ve 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ve son olarak da 22.06.2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur.

En son Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yaklaşık 18 yıllık bir süre geçmiştir. Bu süre içinde özellikle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sonrasında FETÖ/PDY terör örgütü tarafından Devlet ve kamu kurumlarına yapılan sızmalar ortaya çıkarmış, bu örgütün başta silahlı kuvvetler olmak üzere kolluk teşkilatı ile yargı teşkilatı içinde güç ve nüfuzunu kullanarak pek çok kamu görevlisine haksız ve hukuksuz yaptırımlar uygulattığı ve kişilerin sicillerini bozmaya çalıştığı ve bozduğu görülmüştür. Bu nedenle 15 Şubat 2005 tarihinden sonra verilen disiplin cezalarının affı ile kamu görevlilerinin sicillerinde bir düzeltme yapılması zaruretinin var olduğu bir gerçektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrının başlangıcında kamu görevlisi seçilmeyi engelleyen durumlar hariç tutulmak üzere kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affı ile yeni bir başlangıç yapılması kamu görevlilerince yıllardan beridir talep edilmektedir. Böyle bir adım kamu görevlilerinin çalışmalarındaki verimliliklerini de arttıracaktır.

Anılan kanunlarda yer alan hükümlere paralel olarak hazırlanan Teklif ile; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kinci suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 375 sayılı KHK Geçici Madde 35 kapsamında meslekten çıkarma karar verilenler ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere, 15.02.2005 tarihinden 15.01.2024 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince verilmiş olan disiplin cezalarının, bütün sonuçları ile affedilmesi öngörülmektedir.

FETÖ/PDY terör örgütünün uzun yıllara sair olarak Devlet, kamu kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargıdaki yapılanması, bu yapılanmamn bir hiyerarşi içerisinde sevk ve idare edilmesi halen de istihbarat birimlerince bu yapılanmaya ilişkin sistem içerisinde konumlandıkları verileri ve gözaltılar olduğu gerçeğinden hareketle; bu yapının kendisine karşıt ya da sorunlu gördüğü kişilere karşı ilgili mevzuatlardaki disiplin hükümlerini kullanarak disiplin cezaları tesis ettiği, disiplin cezalarına konu soruşturma raporları ile Adli soruşturma ve kovuşturmalar başlattığı bunun içinde; bu idari ve adli soruşturma ve kovuşturmaların muhakkiklerinin, disiplin cezası veren ve/veya onaylayan makam ve kurullardaki yetkililerin, hükmü veren ilk derece yargı yeri ve devamında değerlendirme yapan istinaf ve temyiz makamlardaki yargı mensuplarının FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik, irtibat ve iltisaklı olduklarının tespiti durumunda kamu görevlisine ilişkin soruşturmanın yenilenmesi düzenlenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- Madde ile af kapsamına girecek fiiller belirlenmekte af kapsamına girenler hakkında uygulanacak işlemler düzenlenmektedir.

Buna göre, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını açığa vurma suçlarına yönelik olarak işlenen fiiller ile 375 sayılı KHK Geçici Madde 35 kapsamında meslekten çıkarılma karan verilenler ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bentlerine göre yer değiştirme cezası ve 69 uncu maddesine göre meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller ile emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin meslekten çıkarmayı gerektiren fiilleri af kapsamı dışında tutulmaktadır.

Ancak yukarıda belirtilen suçların kapsam dışında tutulması için disiplin hükmünü uygulayan makam veya organ ile ceza yargılaması neticesinde verilen hükümde ve yargı yollarında karara katılan FETÖ/PDY terör örgütü ile üyelik, irtibat ve iltisaklı olanların bulunup bulunmadığı araştırılmak zorundadır. Bu cezaların FETÖ/PDY terör örgütünün etkisi ile verildiği anlaşılması halinde bu kamu görevlileri hakkında açılan disiplin soruşturmalarının yenilenmesi ve bunun sonucuna göre işlem tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2.- Madde ile af kapsamına giren fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yargı mercilerine başvurmuş olanlardan. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, davayı gören mahkeme ve Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verileceği ve vekâlet ücretine hükmedilmeyeceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan, davalarına devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının, aleyhe sonuçlanması halinde de af hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmaktadır.

Madde 3,- Yürürlük maddesidir.

Madde 4.- Yürütme maddesidir.

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Disiplin affının kapsamı

MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kinci suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 375 sayılı KHK Geçici Madde 35 kapsamında meslekten çıkarılma kararı verilenler ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezalan ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 15/02/2005 tarihinden 15/01/2024 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen suçlardan ötürü görevleriyle sürekli olarak ilişiklerinin kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezası almış olan kamu görevlilerinden soruşturma sürecindeki muhakkik, disiplin hükmünü uygulayan idari makam veya organ ile ceza yargılaması neticesinde verilen hükümde ve devamında hükme karşı başvurulan yargı yollarında karara katılan yargı mensupları" arasında FETÖ/PDY terör örgütü ile üyelik, irtibat ve iltisaklı olanların bulunduğu yapılan araştırma sonucunda tespit edilenler hakkındaki disiplin soruşturması yenilenir.

15/02/2005 tarihinden 15/01/2024 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük haklan ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

Devlet Hastanesi'nde Sekreter Zımba İle Darp Edildi! Devlet Hastanesi'nde Sekreter Zımba İle Darp Edildi!

Disiplin cezalarına karşı açılan davalar

MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 15/02/2005 tarihinden 15/01/2024 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar istinaf edilmiş ise Bölge İdare Mahkemelerince, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacımn aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanınca yürütülür..

Editör: Serap