657 sayılı Kanun’un ek 43. maddesi, memur anne ve babalara, çocuklarının mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarı zamanlı çalışma hakkı tanımaktadır. 

Ancak bu hükme rağmen, yönetmelik çıkarılmadığı için birçok ilde sorunlar yaşanmakta ve bu nedenle davalar açılmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Vakası

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görevli bir memur anne, 657 sayılı Kanun’un ek 43. maddesine dayanarak yarı zamanlı çalışma talebinde bulundu. Ancak talebi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.02.2024 tarihli ve 13204 sayılı yazısı ile reddedildi. Bunun üzerine memur, reddedilen yazının iptali için dava açtı.

Cezaevinde Skandal: Doktor Darp Edilerek Ölümle Tehdit Edildi Cezaevinde Skandal: Doktor Darp Edilerek Ölümle Tehdit Edildi

Mahkeme Kararı ve Onama

Sakarya 2. İdare Mahkemesi, memur annenin yarı zamanlı çalışma talebinin reddine ilişkin Bilecik Valiliği’nin işlemini iptal etti. Bu karar, Bursa Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2024/156 nolu kararla onandı.

Mahkeme tarafından verilen karar, memurların yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında önemli bir emsal teşkil ediyor. Yönetmelik çıkarılmamasına rağmen, mahkeme kararıyla bu hakkın korunabileceği gösterildi. 

Bursa Mahkeme Karari

Mahkeme Kararı:

T.C. BURSA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

DÖRDÜNCÜ İDARİ DAVA DAİRESİ

Y.D İtiraz No: 2024/156

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVALILAR): 

İSTEMİN ÖZETİ: 

Bilecik Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde gelir uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-43. maddesi uyarınca tarafına yarım zamanlı çalışma hakkı verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.02.2024 tarih ve E-92247697-622.01[108]-13204 sayılı yazısının bildirimine ilişkin Bilecik Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğü’nün 15.02.2024 tarih ve E-51081771-929-2893617 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar veren Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin 17/04/2024 gün ve E:2024/242 sayılı kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Bursa Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğacaksa ve idari işlem açıkça hukuka aykırı ise davalı idarenin savunması alınmadan yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nce verilen kararda hukuka aykırılık görülmediğinden davalı idarelerin itirazının reddine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca yürütmenin durdurulması kararının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.