Bu haklar, çalışanların kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları ve aileleriyle ilgilenmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, aylıksız izin süresinde çalışanlar maaş alamayacakları için bu süreci dikkatli bir şekilde planlamaları gerekiyor. Kamu kurumları da çalışanların bu haklarını kullanmalarını destekleyerek, iş ve özel hayat dengesini korumaya yardımcı oluyorlar.

Memurlar hangi durumlarda aylıksız izin alabilir

Kamuda memur olarak görev yapanların belli durumlarda aylıksız ücretsiz izin alma hakları vardır.Memurların ücretsiz aylıksız izin hakkından faydalanmaları 657 sayılı devlet memurları kanununda belli şartlara bağlanmıştır. Ücretsiz aylıksız izin hakkı olan memur doğum nedeniyle aylıksız izin alabilir, evlat edinme durumunda aylıksız izin kullanabilir, 5 yıllık hizmet süresinin dolması halinde ücretsiz izin alabilir, askerlik nedeniyle aylıksız izin alabilir. Memura verilecek bu aylıksız izinlere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Doğum nedeniyle memurun aylıksız izin hakkı

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

Evlat edinen memurun aylıksız izin hakkı

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Yurt dışına giden memurların aylıksız izin hakkı

Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

5 yıllık hizmet süresini dolduran memurun aylıksız izin hakkı

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Askerlik nedeniyle memurun aylıksız izin hakkı

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.