Sendika başkanı, %2 barajı ve dayanışma aidatı uygulamasının memurlar üzerinde baskı oluşturabileceği endişesini dile getirerek, toplu sözleşme sürecinin herkesin özgür iradesiyle ve isteğiyle katılabileceği bir platform olması gerektiğini vurguladı.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ’nin Açıklamaları şu şekilde:

Memur-Sen’in her toplu sözleşmede istediği bir husus olan Dayanışma Aidatı 2021 yılında imzalanan Toplu Sözleşme’de de yer almıştı. Çalışma Bakanlığı’ndan karşılık bulmayan bu talebi 7. Dönem Toplu Sözleşme talepleri arasında da yer almıştır.

İstedikleri talep; “Toplu Sözleşmeden Yararlanma ve Dayanışma Aidatı” başlıklı 8 inci madde.

Aynen şöyle diyor:

“Madde 8- Yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olan kamu görevlileri ile herhangi bir sendikaya üye olmayan kamu görevlileri, toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümün­den doğrudan görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet koluna ilişkin bölümünden ise ilgili hizmet kolundaki yetkili sendikaya, hizmet kolu toplu sözleşmesinde ve/veya ilgili mevzuatta be­lirtilen tutarda/oranda dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.” (Cümle bozukluğu ve anlaşılmazlığı teklif metninden kaynaklanmaktadır)

Biraz karışık ve anlaşılmaz bir ifade ama kendisine üye olmayanlardan dayanışma aidatı altında haraç istiyor.

İlgili mevzuat dediği de hizmet kollarında imzalanacak hizmet kolu toplu sözleşmeleri.

Dayanışma aidatının ne kadar olduğu hizmet kollarının toplu sözleşme tekliflerine saklanmış.

Örneğin Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın genel başkanı olduğu Eğitim Bir-Sen in 7. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerinin tamamı yayınlanmadığı için bu maddenin detayını göremedik ama 6. dönem toplu sözleşme teklifindeki 7. maddeye bakalım:

“Madde 7. Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı

Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sen­dika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.”

Demek ki; dayanışma aidatı sendika aidatının iki katı kadardır.

Bu durumda Memur-Sen diyor ki, imzalanacak toplu sözleşmeden yararlanmak istiyorsanız; ya benim sendikalarıma üye olacaksınız, ya da benim sendikalarıma sendika aidatının iki katı kadar dayanışma aidatı ödeyeceksiniz.

Yani kendi sendikanıza 100 TL aidat ödüyorsanız benim sendikama 200 TL ödeyerek toplu sözleşme hükümlerinden yararlanabilirsiniz” diyor.

Memur-Sen’in dayanışma aidatı ile yapmak istediği şey çok açık: Diğer sendikaları ortadan kaldırmak, tekçi örgütlenme yapısı oluşturmak ve çoğulculuğu ortadan kaldırıp çoğunlukçu bir sendikacılığı yerleştirmek.

Çünkü memurlar hem kendi sendikasına hem de Memur-Sen’e bağlı sendikaya iki kat aidat ödemek istemeyeceği için sendikasından istifa ederek Memur-Sen’e bağlı sendikalara üye olmak zorunda kalacaklardır.

Bu durumda Memur-Sen’e bağlı sendikaların dışında kalan sendikalar üyelerini kaybedip kapanmak, faaliyetlerine son vermek zorunda kalacaklardır. Memur-Sen’in hesabı bu.

%2 BARAJI İLE BEKLEDİĞİNİ BULAMAYANLAR DAYANIŞMA AİDATINA SARILDI

Bilindiği gibi yine 6. Dönem Toplu Sözleşmelerinde hizmet kolunda %1 barajını aşamayan sendikaların üyelerine toplu sözleşme ikramiyesi daha düşük verilsin diye imza atılmış, BASK’a bağlı sendikalarımızın Danıştay’a götürdüğü bu uygulama hukuka aykırı bulunmuştu. Bununla yetinmeyen MEMUR SEN ve KAMU SEN bu barajı siyasi baskı sonucu TBMM’den geçirmiş ve 2023 Ocak ayından itibaren hukuksuz şekilde uygulanmaktadır. Hem Danıştay hem de Anayasa Mahkemesi’nde devam eden bu süreç Memur Sen’in işine tam anlamıyla yaramamış; kendileri dışında sendika oluşumu istemediği için dayanışma aidatına sarılmıştır.

DAYANIŞMA AİDATI NEDİR?

Dayanışma aidatı, toplu sözleşme imzalanan bir işyerinde, toplu sözleşme imzalayan sendikanın üyesi olmayanlardan veya herhangi bir sendika üyesi olmayan sendikasızlardan, sözleşmeden yararlanmak için her ay yetkili sendika lehine alınan bir aidat biçimidir.

Aidatlar kaynağından kesildiği için iyi bir gelir kaynağıdır,

Avrupa’da Türkiye ve İsviçre’de, Amerika kıtasında ABD ve Kanada’da uygulanmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hem dayanışma aidatına hem de aidatların kaynağından kesilmesine karşı çıkmaktadır.

Türkiye’de dayanışma aidatı işçi sendikalarının olduğu işletmelerde, genel olarak sendika üyesi olmayanlardan, imzacı sendikanın üyesinin ödediği aidatın ¾ ’ü oranında uygulanmaktadır.

Aslında 4688 sayılı Yasa dayanışma aidatına uygun değil. Ama iktidarla hısımlık, mahkemeden dönecek bile olsa, bir kapı aralayabiliyor.

4688 sayılı Yasanın 28/2 fıkrası şöyle diyor:

“Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz.”

 Ancak aynı Yasanın 32 inci maddesi “mahalli idareler” ile imzalanacak sözleşmeleri “toplu sözleşme” saymadığı ve bu sözleşmeler ile ilgili Hakem Kuruluna başvuruyu yasakladığı için yerel yönetimlerle imzalanan sosyal denge sözleşmelerinde bu husus “Sosyal Denge Sözleşmesi Aidatı” olarak yer almaktadır.

Örneğin 4. Dönem toplu sözleşmenin veya 5. Dönem Hakem Kurulu karanının “yerel yönetim hizmet koluna ilişkin mali ve sosyal haklar” bölümün 1 inci maddesinin ikinci fıkrası şöyledir:

“(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.”

Bu hüküm Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e bağlı sendikaların yetkili oldukları yerel yönetimlerde birbirinin üyelerine karşı uygulanmaktadır.

 İlginçtir bu maddeye karşı olanlar da, yetkili oldukları yerlerde diğer sendika üyelerinden sosyal denge sözleşmesi aidatını talep etmekte, bu konuyu birbiri aleyhine Danıştay’a götürmektedir. Danıştay’ın aleyhteki kararlarına rağmen her dönem bu madde toplu sözleşme metnine girmektedir.

Bu aidatı ödeyenler ise mahkeme kararı ile ödediklerini yasal faizi ile geri almaktadır.