Memur disiplin soruşturmaları kapsamında Muhakkik ya da Müfettiş tarafından yürütülen sürecin son aşaması soruşturma raporunun hazırlanarak ilgili kişi hakkında disiplin, idari, mali ve cezai yönden ceza ve tedbir tekliflerinin getirilmesiyle oluşur.

Bu anlamda şüpheli hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmesi halinde rapor tanzim edilerek, tartışma ve sonuç bölümünde ulaşılan kanaatler belirtilir. Bu durumda şüpheli hakkında herhangi bir işlem yapılmaz, sonuç şikâyetçi de varsa, taraflara bildirilir.

Soruşturma dosyası kapsamındaki iddialardan sübuta erenlerle ilgili 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanun ve yönetmeliklerdeki disiplin hükümleri uygulanarak şu teklifler getirilir;

-Disiplin yönünden: Suçun mahiyetine göre, her biri farklı disiplin amiri ve disiplin kurulları tarafından olmak üzere uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezası teklifi getirilir.

-İdari yönden: Memurun, görev yaptığı iş yerinde görevine devam etmesinde sakınca varsa, idari tedbir olarak görev yeri değiştirilir. Bu değişiklik suçun mahiyetine göre işyeri, ilçe ve il dışına görevlendirilme şeklinde olabilir.

-Mali yönden: Soruşturma konusu işlemde memurun kusurundan dolayı kamunun zarara uğraması ve memurun haksız kazanç sağlaması söz konusuysa, memura rücu edilmek üzere mali teklif getirilir. Memura çıkarılacak geri ödeme hesaplanarak rapora eklenir.

-Adli ceza yönünden: Soruşturma dosyası kapsamında işlendiği sübuta eren fiil, ceza kanununa göre suç teşkil ediyorsa durum ceza soruşturması açılmak üzere cumhuriyet savcılığına bildirilir.

Bu tekliflerin tümü bir arada olabileceği gibi sadece biri veya birkaçı da olabilir. Çünkü işlenen fiil sadece disiplin suçunu oluşturabilir, idari, mali ve cezai bir yönü bulunmayabilir.

Disiplin hukukunun memurlar tarafından bilinmesi, herhangi bir soruşturmaya maruz kalınması durumunda hak arama açısından önemlidir. Bu nedenle bütün memurlarımızın en azından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125-145.maddeleri arasındaki hükümleri irdelemeleri yerinde olacaktır.