Memur-Sen, yetkili sendika olarak temsil edildiği bu süreçte çeşitli talepleri dile getirmeye devam ediyor.

Toplu sözleşme sürecinde dikkat çeken önemli talepler arasında, kapsamdaki personele servis hizmeti veya yol ücreti sağlanması talebi bulunuyor. 20'nci maddeyle dile getirilen bu talep, kamu personelinin mesaiye geliş ve gidişlerinde daha kolay ve ekonomik ulaşım imkanının sağlanmasını amaçlıyor.

Toplu sözleşme teklifindeki 20'nci maddeye göre, Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sunulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde çalışan kamu görevlileri de aynı şekilde servis hizmetinden yararlanabilecekler. Bu hizmetle ilgili yönetmelikteki kilometre sınırlaması uygulanmayacak.

Servis hizmeti sunulmayan merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan kamu görevlileri, diğer kurumların servis hizmetlerinden aynı şekilde faydalanabilecekler. Servis hizmetine ilişkin maliyet, kurumlar arasında yapılacak ortak görüşmelerle belirlenecek ve vardiyalı sistem uygulanan birimlerde görev yapan kamu görevlilerinin servis hizmetinden faydalandırılması öncelikli olacak.

Servis hizmeti sunulamayan veya faydalanılamayacak durumlarda ise, günlük geliş-gidiş bileti verilerek personelin ulaşım ihtiyacı karşılanacak. Belediye ya da belediyece yetkilendirilen firmalarca ulaşım hizmetlerinin olmadığı bölgelerde kamu görevlilerine, ilgili güzergah için uygulanan ücret tarifesi esas alınarak yol ücreti ödenecek.

6. dönem toplu sözleşmesinde bazı kurumlar için servis hizmeti sunulamadığı takdirde  mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verileceği belirtilmişken bu ödeme kamunun tamamına yaygınlaştırılmak istenmektedir. Eşitlik gereği haklı bir talep olduğunu düşünüyorum.

Aile ( eş-çocuk) yardımı ödeneğinde artış isteniyor

Toplu sözleşme teklifinin 29’uncu maddesinde aile yardımı ödeneğinde artış öngörülmektedir. Buna göre 29’uncu maddede; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202’nci maddesinde eş için belirlenmiş olan aile yardımı gösterge rakamı “4.000”, çocuk için belirlenmiş olanı yaş ayırımı yapılmaksızın “1.000” olarak uygulanır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 5’inci maddesi kapsamında sigortalı olan eşler ile ek 9’uncu maddesi kapsamında sigortalı olan eşler için de elde ettikleri aylık gelir tutarına bakılmaksızın aile yardımı ödeneği ödenir.

Kamu görevlileri emeklileri ile kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel, kamu görevlileri için belirlenen usul ve esaslara bağlı olarak aile (eş-çocuk) yardımından yararlandırılır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu talebin yerinde olduğunu düşünüyoruz. Zira kamu personelinin çalışmayan eşi ile aile yardımına müstehak çocukları nedeniyle alınan ödemeler oldukça düşüktür. Halen aile yardımı ödeneği gösterge rakamı “2.273” olarak uygulanmakta olup mali getirisi 2.273* 0,509796 = 1.158,76 TL’dir.

Teklife göre hem eş için hem de çocuklar için ödenen tutar arttırılmak istenmektedir. Teklifin mali getirisi ise eş için 4.000*0,509796 = 2.039,18 TL, çocuklar içinse 1.000*0,509796 = 509,79 TL’dir.

3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi isteniyor

Teklifin 58’inci maddesine göre 1. dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamının 3600 olması talep ediliyor.

Teklifin 58’inci maddesinde; “Mevcut ek gösterge rakamı 3600 ek göstergeden fazla olanlar hariç olmak üzere, 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamı 3600 olarak, diğer alt derecelerdeki kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları ise emsal personel için uygulanan ek gösterge rakamına göre düzenlenir. Söz konusu düzenleme 15.03.2024 tarihine kadar tamamlanır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu teklifin hayata geçirilmesinin oldukça zor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü birçok idarecinin ek göstergesi ile 1.dereceli memurların ek göstergesinin aynı düzeyde olması başka dengeleri değiştirecek ve başka sıkıntılara yol açacaktır.

Kıdem aylığında yıl sınırı kaldırılsın ve gösterge beş kat arttırılsın

Teklifin 59’uncu maddesinde kıdem aylığı göstergesinin arttırılması ile 25 yıl sınırının kaldırılması talep edilmektedir. Teklifin 59’uncu maddesinde; “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca kıdem aylığının hesabına esas alınan ve halen “20” olarak uygulanmakta olan gösterge rakamı; 1.1.2024 tarihinden itibaren “100” olarak uygulanır. İlgili madde hükmündeki 25 yıl süre sınırı uygulanmaz.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu talebin yerine getirilmesi halinde memurların emekli maaşlarında da artış olacaktır. Bu talep haklı, yerinde olup, düşük ücretli memurlar açısından önemli olacaktır.

Kamu görevlilerine kira yardımı yapılsın

Teklifin 60’ıncı maddesi ile şartları taşıyan kamu görevlilerine kira yardımı yapılması talep edilmektedir.

Buna göre teklifin 60’ıncı maddesinde; “Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlar, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar, kurumların yurtdışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar ile bunların eşleri hariç olmak üzere kamu görevlilerine 15.000 göstergesinin aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay aylıklarıyla birlikte kira yardımı yapılır. Eşlerden her ikisinin de kira yardımına müstehak olması halinde, kendilerinin tercihleri esas alınmak suretiyle, sadece eşlerden birisine ödeme yapılır. Bu yardım, sair ödemelerde aylık kavramına dâhil edilmez ve yardıma hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” ifadesine yer verilmiştir.

Bu teklife göre kamuya ait konutlarda oturmayanlar ile kira yardımı almayanlara 15.000 *0,509796 = 7.646,94 TL kira yardımı yapılması teklif edilmektedir. Bu teklifin kabul görme ihtimalinin oldukça zayıf olduğunu düşünüyoruz.

Doğum yardımı ödeneğinin arttırılması isteniyor

Teklifin 66’ncı maddesine göre 2015 yılından beri sabit olan doğum yardımının arttırılması talep ediliyor. Teklifin 66’ncı maddesinde; “Kamu görevlilerine, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenmiş olan doğum yardımı tutarlarına ek olarak; 10.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda doğum yardımı verilir. Bu yardım, çocukla ilgili aile yardımına ilişkin beyannamenin verilmesini izleyen ay içerisinde ödenir. Kamu görevlileri emeklileri de birinci fıkrada belirtilen şekilde doğum yardımı ödeneğinden yararlandırılır.” ifadesine yer verilmiştir.

Ahmet Ünlü /Yenişafak