Ağustos ayında gerçekleştirilen ve uzlaşmazlıkla sonuçlanan sürecin ardından Hakem Kurulu kararıyla belirlenen 7. Dönem Toplu Sözleşme maddelerinin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında eksik uygulandığı, uygulamaya dönük tereddütlerin ortaya çıktığı ve benzer kurumlarda farklı uygulamaların meydana geldiği Memur-Sen'e iletilmiştir.

Memur-Sen, belirlenen sözleşme maddelerinin etkili bir biçimde hayata geçirilmemesi ve uygulamaya dair yaşanan belirsizlikleri gidermek adına resmi bir yazıyla taleplerini iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Memur-Sen'in taleplerinin yanı sıra, yaşanan sorunların çözümüne dair öneriler de sunulmuştur.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Ramazan Çakırcı imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilen üst yazıda; KİT ve benzeri kurumlardaki teknik personele ilave ek ödeme verilmesi konusunda yaşanan aksaklıklara vurgu yapılırken şu ifadeler kullanıldı;

“Bilindiği üzere, 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmış ve kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartları, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla belirlenmiştir. 03.09.2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 01.01.2024-31.12.2025 tarihleri arasında uygulanacak olup, yürürlüğe girmiştir.

Anayasa ve ilgili Kanunlardan kaynaklı olarak “özerk” bir sözleşme niteliğinde olan Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasının elzem olduğu tartışmasız olmakla birlikte bazı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmadığı, uygulamaya dönük tereddütlerin meydana geldiği, benzer kurumlarda farklı uygulamaların gerçekleştirildiği yetkili Konfederasyon olarak tarafımıza iletilmiştir.

7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın Teknik Personelin Ek Ödemesi başlıklı 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin, “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin “Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);” kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel ile (a) bendine tabi emsali memur kadroları esas alınmak suretiyle ek ödemeleri belirlenmiş olan sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına, aynı veya benzer unvanlı emsal memur kadrosu için (a) bendinde öngörülen ile aynı miktarda puan, ilave edilir.” hükmünün Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki bazı personele uygulanmadığı görülmektedir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin “Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);” kısmında yer alan “teknik şef, teknik amir, teknik uzman, vb.” personel başta olmak üzere ilgili kısımda belirtilen teknik personele ilave 20 puan ek ödeme yapılmamaktadır. 375 sayılı Kanın Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin (Ç) kısmında ilgili personel birlikte sayılmasına ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 27 nci maddesinde de teknik personel olarak birlikte ele alınmasına, 12 puanın sayılan unvanların hepsine aynı şekilde ödenmesine rağmen, Hakem Kurulu Kararı’nın 52 nci maddesi ilgili kurumlarca farklı uygulanmaktadır.

Konuya açıklık getirmek gerekirse; Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yer alan grup başmühendisi, mühendis, başmühendis, mimar, başmimar vb personele; 375 sayılı Kanın Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin (Ç) kısmından 82 puan ek ödeme, 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasından 12 puan ilave ek ödeme ve 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinden 20 puan ilave ek ödeme olmak üzere toplamda 114 puan ek ödeme yapılmaktadır.

Mühendis unvanlı personel görevde yükselme sınavıyla; teknik şef, teknik uzman, teknik amir, unvanını elde ettiğinde; 375 sayılı Kanın Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı Cetvelin (Ç) kısmından 82 puan ek ödeme; 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasından 12 puan ilave ek ödeme almakta iken, 7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinden alması gereken ilave 20 puanlık ek ödemesi “benzer unvan” tanımına uymadığı düşüncesiyle ödenmeyerek, önemli bir mağduriyet oluş(turul)makta, iş barışını ve hiyerarşiyi olumsuz etkilemektedir.

Aile Hekimlerinden Sert Tepki: 'Ekonomik Krizin Bedelini Sağlık Çalışanları Ödememeli' Aile Hekimlerinden Sert Tepki: 'Ekonomik Krizin Bedelini Sağlık Çalışanları Ödememeli'

7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın Teknik Personelin Ek Ödemesi başlıklı 52 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendinin “…kısmına göre ek ödeme yapılan aynı veya benzer unvanlı sözleşmeli personel…” ibaresi hükmü açık ve anlaşılır olmasına rağmen, Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki ilgili teknik personelden grup başmühendisi unvanı 375 sayılı KHK’nın “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;” kısmında bulunmamasına rağmen benzer unvanlı kabul edilerek 20 puanlık ilave ödeme yapılmakta, teknik şef, teknik amir, teknik uzman, vb. teknik kökenli personele 20 puanlık ilave ödeme yapılmamaktadır.

7. Dönem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın hükümleri açık ve net olmasına karşın tereddüdün hasıl olduğu maddeye ilişkin olarak; Toplu Sözleşmenin 3’üncü maddesi; “Bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevli ve yetkilidir.” hükmünde olup, Toplu Sözleşme hükmünün uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarınca tereddüt yaşandığı dikkate alınarak, Konfederasyonumuzun da içinde bulunduğu Bakanlığınız bünyesinde bir komisyon oluşturularak tereddüdün giderilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, toplu sözleşme hükmünün uygulanmasına ilişkin tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yönelik komisyon oluşturulmasını ve sorunun ivedi olarak çözülmesini bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.”