Memurun ek mal bildiriminin yapılma sebepleri, mal bildiriminin verileceği yer ve Ek Mal bildiriminde bulunmama durumunda karşılaşılacak durumlar neler haber detayında yer alıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 14. maddesinde devlet memurunun kendisi, eş ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borclari hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler hükmü ile bu durum kanunda yer almaktadır.

KANUN NE DİYOR?

Devlet memurlarının mal varlıklarıyla ilgili bildirim yapma yükümlülüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 14. maddesinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu maddeye göre, devlet memurları kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında özel kanunlarda belirtilen hükümlere göre mal bildirimi yapmakla yükümlüdürler. Ayrıca, aynı kanunun 109. maddesi, bu mal bildirimlerinin memurların özlük dosyalarına konulacağını belirtmekte ve 125. maddesi ise belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamanın kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla sonuçlanacağını öngörmektedir.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KAPSAMINDA…

Bunun yanı sıra, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kapsamında düzenlenen 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda da memurların mal bildirimine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Bu kanun, memurların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerini güncellemelerini, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmaları durumunda uygulanacak tedbirleri içermektedir.

MAL VARLIĞINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA..

Ayrıca, ek mal bildirimi konusunda da 3628 sayılı Kanun temel alınarak hazırlanan ve 15.11.1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'te detaylı düzenlemeler yer almaktadır. Bu yönetmelik, belirli görevlerde bulunan memurların, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarıyla birlikte kişisel mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, bu değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçları bildirmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu bildirimler, mal varlığında önemli değişiklik olarak kabul edilmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

-Memurlar, normalde sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemekle yükümlüdürler.

-Ek mal bildiriminde ise memurlar, eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda bildirmek zorundadırlar.

-Ek mal bildirimi, değişikliği izleyen 1 ay içinde verilmek zorundadır.

-Ek mal bildirimi için, kendilerine aylık ödenenler net aylık tutarının 5 katından, aylık ödenmeyenler ise GİH sınıfında 1 inci derecenin 1 inci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutardaki, para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, hisse senedi ve tahvilleri, altın ve mücevheratı, her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları, gelirleri beyan etmek zorundadırlar.

-Mal bildirimleri memurun özlük işleri ile ilgili birimine verilmek zorundadır.

-Memurun eşi de kamu hizmeti gören memur ise ayrı ayrı her ikisi de mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Memurun ‘Seninle Görüşeceğiz’ sözü tehdit olarak kabul edildi Memurun ‘Seninle Görüşeceğiz’ sözü tehdit olarak kabul edildi

-Mal bildirimi verilmemesi halinde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü uyarınca kişiye kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanacaktır.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar, yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alındığında, 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacaklardır.

-Ayrıca, sözleşmeli personelin bu cezayı alması durumunda disiplin kurulunun kararı alınarak sözleşmeli personelin görevine son verilir.

-Adaylık süresi içinde bu cezayı alanların ise disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile meslekten ilişikleri kesilir.