Devlet Memurları Kanunu'nun "Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı" başlıklı 28. maddesi, memurların ticaret, sanayi müesseselerinde görev alma, ticari mümessil veya ticari vekil olma, kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olma gibi faaliyetlerde bulunamayacaklarını belirtmektedir. Ancak, görevli oldukları kurumun iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç tutulur.

Bu hükme göre, devlet memurları genel olarak ticari veya kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Ancak ikamet ettikleri binanın yöneticisi olarak görev almaları, kendi görevli oldukları kurumu temsilen alacakları bir görev niteliği taşıdığı sürece bu faaliyetten doğan ücret alabilmektedirler.

Sonuç olarak, devlet memurları apartman veya site yöneticisi olarak görev alabilirler, ancak bu görevden dolayı maaş veya huzur hakkı alabilmeleri, kendi görevli oldukları kurumu temsilen yapılan bir görevse mevzuata uygun olacaktır. Bu nedenle, devlet memurlarının bu tür görevleri üstlenirken mevzuatı dikkate almaları önemlidir.

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,"

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 34. maddesinin 4. ve 5. bentleri aşağıdaki şekildedir.

"Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir"

Apartman ve site yöneticiliği özel kanun ile belirtilen bir görev olduğundan Devlet Memurları Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamındaki ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağının dışındadır.

Bu nedenle devlet memurlarının apartman ya da site yöneticiliği yapmalarının ve huzur hakkı almalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, şunu da belirtmek gerekmektedir. Site veya apartman yönetici olan memurun, bu göreviyle ilgili işlerini mesai saatleri dışında yürütmesi, mesai saatleri içerisinde memuriyet görevini yapması gerekmektedir.