Kamu Denetçiliği Kurumu, bir üniversite hastanesinde ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan sürekli işçi kadrosundaki personelin eşinin çalıştığı ildeki üniversite hastanesine eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere yaptığı eş durumu geçici görevlendirme başvurusunun reddine karar verdi.

Karar'da, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri hükmüne yer verildi.

Ayrıca, ilgili personelin idarenin takdir yetkisi kapsamında başka bir kuruma geçici görevlendirilmesi mümkün olduğu haller dahil olsa dahi bu yetki mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır, nitekim idare tarafından yapılan açıklamada, hastanedeki hemşire açığı nedeniyle söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde ve idare hukukunun temel ilkeleri doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla başvurucunun geçici görevlendirilme talebinin uygun görülmemesinin hukuka aykırılık teşkil etmediği belirtildi.

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI: 2023/4881-S.23.8035
BAŞVURU NO:2022/15352
KARAR TARİHİ:13/04/2023

BAŞVURUYA KONU İDARE : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU : Başvurucunun aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla kurumlar arası geçici görevlendirilme talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 20/10/2022

BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

Kurumumuza yapılmış olunan başvuruda başvurucu, Çukurova Üniversitesi Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yaptığını, eşinin Komutanlığında uzman çavuş olarak çalıştığını, mevzuatta eşleri mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat,emniyet hizmetleri sınıflarının birinde görev yapanlar ile hakim, savcı veya Türk Silahlı kuvvetlerinde suba, astsubay, uzman çavuş unvanlı personelin işci olan eşlerinin, eşinin görev yaptığı yere eşinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere geçici görevlendirmesi yapılır hükmüne istinaden eşinin Malatya ilindeki şark görevi bitene kadar Malatya Turgut Özal Üniversite Hastanesinde geçici olarak görevlendirilme talebinde bulunduğunu; fakat talebinin reddedildiğini, yaklaşık 2 yıldır ayrı olduklarını, bu durumun hem aile düzenlerini hem de 5 yaşında ki oğlunu etkilediğini, eşinin kendilerini görmeye gelemediğini ifade ve iddia ederek aile birliğinin korunması amacıyla geçici görevlendirilme talebinde bulunmaktadır.

İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kurumumuzun 04/12/2022 tarih ve |. sayılı başvuru konusuna ilişkin bilgi-belge isteme yazılarına istinaden, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından iletilen 27/12/2022 tarih ve E- - - sayılı cevabi yazıda,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi uyarınca; sürekli işçi statüsünde, görev yaptığı,

Başvurucunun, Malatya Turgut Özal Üniversitesine geçici olarak görevlendirme talebi ile ilgili; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının konu ile ilgili görüş yazısında; 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir... " denilmek suretiyle yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri hususunun açıkça ifade edildiği

Konu ile ilgili Hastanesi Başhekimliğinin, 22/12/2022 tarihli ve sayılı yazısında, kurumlar arası geçici görevlendirme yönetmeliği Ek Madde 25'de "Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir." hükmüne yer verileceği; ilgi mevzuattan da anlaşılacağı üzere, personelin kurumlar arası geçici görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin takdir yetkisinin İdareye verildiği, İdareye verilen takdir yetkisinin, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlandırıldığı, İdare Hukuku'nun bilinen ilkelerinden olduğu, hastanedeki hemşire açığı nedeniyle söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde ve idare hukukunun temel ilkeleri doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla, başka bir deyişle kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak geçici görevlendirilme talebinin uygun görülmediği,

Nitekim, hastanede istihdam edilen hemşire sayısının yetersiz olması ve hemşire ihtiyacının giderilmesi amacıyla İdare tarafından kadro talebinde bulunulduğu,

Açıklamalarına yer verildiği görülmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Çalışma hakkı ve ödevi” başlıklı 49’uncu maddesinde,

“Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.” “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74’üncü maddesinde, “[...] Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler [. ]” ,

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 16’ncı ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 10’uncu maddelerinde ailenin, toplumun doğal ve temel unsuru olduğu ve devlet tarafından korunmasının gerektiği belirtilmiş; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8’inci maddesinde de herkesin, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu kabul edilmiştir.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.”

4857 sayılı İş Kanununun “ Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde, “Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. “Tanım ve şekil” başlıklı 8 inci maddesinde; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.

08/03/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 118’inci maddesinin 5’inci fıkrasında; “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188 sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23’üncü maddesinde; “[...] Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.”

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Kurumlar arası geçici görevlendirme” başlıklı Ek 25’inci maddesinde; (Ek: 2/7/2018 - KHK-703/178 md.) ; “Hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu süre birer yıl olarak uzatılabilir. [...].” Hükümlerine yer verilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesi uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25’inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı idari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 02/03/2022 tarih ve E- 74073113-010.99-36422 sayılı görüş yazılarında, “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasında; “ Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir.” denilmek suretiyle sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri açıkça ifade edilmiştir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

KAMU DENETÇİSİ CELİLE ÖZLEM TUNÇAK’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, başvuran hakkında tesis edilen işlemde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durumun bulunmadığı değerlendirildiğinden, ret kararı verilmesine ilişkin öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

Başvuru sahibi özetle, Çukurova Üniversitesi Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yaptığını, eşinin Komutanlığında uzman çavuş olarak çalıştığını, mevzuat gereği eşinin görev yaptığı ildeki Malatya Turgut Özal Üniversite Hastanesinde geçici olarak görevlendirilme talebinde bulunduğunu; fakat talebinin reddedildiğini ifade ve iddia ederek aile birliğinin korunması amacıyla geçici görevlendirilme talebinde bulunmaktadır.

Anayasanın 5’inci maddesinde, Devletin temel amaç ve görevleri arasında, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak yer almaktadır.

Bilindiği üzere, Anayasanın 49’uncu maddesiyle, çalışanların hayat seviyesinin yükseltilmesi ve çalışma hayatını geliştirmek için gerekli tedbirlerin alınmasının Devletin ödevi olduğu, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabii olarak çalışan personelin işçi olarak adlandırıldığı, 4857 Sayılı İş Kanununda işçi ile işveren arasındaki ilişkinin bir iş sözleşmesine bağlı olduğu, iş sözleşmesinin kapsamının bağımlı iş görme ve ücret ödemesinden oluştuğu düzenlenmiştir.

Başvurucunun aile bütünlüğünün sağlanması gerekçesiyle Malatya Turgut Özal Üniversite Hastanesine geçici görevlendirilme talebiyle ilgili idare tarafından yapılan değerlendirmede, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri; nitekim, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığmın görüş yazılarında, 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri hususunun açıkça ifade edildiği; bununla birlikte, hastanedeki hemşire açığı nedeniyle söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla geçici görevlendirilme talebinin uygun görülmediği belirtilmişitir.

Başvuru sahibinin sürekli işçi kadrosuna geçişine esas olan söz konusu KHK’nın Geçici 23’üncü maddesi incelediğinde, sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebileceği, yani daha önce idare bünyesinde hizmet ihalesi kapsamında ne amaçla istihdam edilmişse sürekli işçi kadrolarına atanırken de aynı özlük ve görev tanımıyla görev yapacağı açıkça belirtilmiştir.

Diğer bir anlatımla sürekli işçi statüsünde istihdam edilenlerin nakil veya görevlendirmeleriyle ilgili herhangi bir hususa değinilmediği; diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığmın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesi uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkur KHK’nın ek 25’inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin görüş yazılarında, sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerin, yalnızca kadroya geçirilmeden önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde, geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecekleri görüşüne yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İşyerlerine İlişkin Olarak Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Arasında İmzalanan 01/07/2021-30/062023 Yürürlük Tarihli İşletme Toplu İş Sözleşmesi incelendiğinde, sürekli işçilerin geçici görevlendirilmeleri ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir.

Somut olay açısından incelendiğinde, başvurucu Çukurova Üniversitesi Hastanesinde sürekli

işçi kadrosunda olarak görev yapmakta olup Malatya Turgut Özal Üniversite Hastanesinde geçici olarak görevlendirilme talebinde bulunmaktadır.

375 sayılı KHK’nın ek 25’inci maddesinde, hâkim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenlerin, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilecekleri düzenlendiğinden, kişilerin başka bir kuruma geçici görevlendirilme talep haklarının bulunduğu; ancak, personelin kurumlar arası geçici görevlendirilip görevlendirilmeyeceğine ilişkin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri gözetilerek idareye takdir yetkisi verildiği anlaşılmaktadır. Zira, görevlendirmeye ilişkin mazeretleri değerlendirip karara bağlayacak olan

İdarenin, kendi mevzuatı çerçevesinde, ifa edilen kamu hizmetinin gerekleri, insan kaynaklarının verimli kullanılması, teşkilat yapısının elverişliliği ve benzeri faktörleri dikkate alması kaçınılmazdır. Zira kamu hizmetinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilgili idarenin öncelikli görevi ve sorumluluğudur.” (Anayasa Mahkemesinin 20/02/2014 tarihli ve 2012/606 başvuru numaralı Kararı)

İdari işlemlerin hukuk kuralları ile baştan emredici bir biçimde saptanmadığı durumlarda, takdir yetkisinin varlığı kabul edilmektedir. (Gözübüyük, Şeref ve Turgut Tan, İdari Yargılama Hukuku, 6. baskı, C. 2, Ankara: Turhan Kitabevi, 2013.) Takdir yetkisi, idareye, yapacağı işlem hakkında seçim yapmak imkânı vermekle birlikte işlem yapmak ya da yapmamak konusunda da hareket serbestisi kazandırmaktadır. Bu doğrultuda idari görevlere atama yapmak veya görevden almak da idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmektedir. Bununla birlikte idare takdir yetkisini kullanırken hukuk kurallarına uygun olarak işlem tesis etmek durumundadır. İdareye tanınan bu takdir yetkisi, mutlak ve sınırsız olmayıp, objektif olarak eşit bir şekilde, aynı durumda olan personel arasında ayrım gözetilmeksizin kullanılması gereken bir yetkidir.

Ancak, 375 sayılı KHK’nın ek 25’inci maddesinde yer verilen kurumlar arası geçici görevlendirilme düzenlemesine karşın, yukarıdaki paragraflarda açıklandığı üzere ilgili mevzuat uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve halen görevine devam eden kişilerin ilgili şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, ilgili personelin idarenin takdir yetkisi kapsamında başka bir kuruma geçici görevlendirilmesi mümkün olduğu haller dahil olsa dahi bu yetki mutlak ve sınırsız bir yetki olmayıp kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır, nitekim idare tarafından yapılan açıklamada, hastanedeki hemşire açığı nedeniyle söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde ve idare hukukunun temel ilkeleri doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla başvurucunun geçici görevlendirilme talebinin uygun görülmediği, hatta hastanede istihdam edilen hemşire sayısının yetersiz olması ve hemşire ihtiyacının giderilmesi amacıyla İdare tarafından kadro talebinde bulunulduğu, belirtilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve dosya kapsamına göre, Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, 375 sayılı Kanunu Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü maddesi kapsamında sürekli işçi olan başvuru sahibinin geçici görevlendirme talebinin reddedilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6’ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirme neticesinde; Kurumumuzca istenilen bilgi ve belgelerin idare tarafından tam ve gerekçeli olarak Kurumumuza gönderildiği, ayrıca idarenin başvuranla ilgili işlemlerinde “kanunlara uygunluk”, “hesap verilebilirlik”, “kararların gerekçeli olması” ve “kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi” ilkelerine uygun davrandığı, ancak idarenin başvurana verdiği cevapta hangi sürede, hangi mercilere başvurabileceğini göstermediği, bu nedenle “karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi” ilkesine uygun davranılmadığı tespit edilmiş olup, idarenin bahse konu ilkelere uygun davranması önerilmektedir.

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

6328 sayılı Kanunun 21’ inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Ret Kararının başvucuya tebliğ tarihinden itibaren, ilgili idarenin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup; Adana İş Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

KARAR

Açıklanan gerekçelerle başvurunun reddine;

Bu kararın başvurucuya ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne tebliğine;

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi’nce karar verildi.

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi