Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumlulukları, mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenir ve bu işlemlerin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Taşınır Kayıt Yetkilisi Görevlendirme

Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt ve işlemlerini yönetmelikte belirtilen usullere uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından seçilir. Dış temsilciliklerde ise taşınır kayıt yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan birimlerde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilir. Gerek duyulması halinde, birden fazla harcama biriminin taşınır kayıtları, her bir birim için ayrı ayrı tutulmak kaydıyla tek bir taşınır kayıt yetkilisi tarafından yönetilebilir.

Taşınır Kayıt Yetkililerinin Görev ve Sorumlulukları

a) Taşınırların Kabulü ve Teslim Alınması:

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak veya ölçerek teslim almak. Kullanılmayan taşınırları ambarlarda muhafaza etmek.

b) Kontrol ve Kesin Kabul:

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak. Kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesi gereken taşınırların uygunluğunu sağlamak.

c) Kayıt ve Belgeleme:

Taşınırların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenildiğinde konsolide görevlisine göndermek.

ç) Teslim ve Tüketim:

Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

Memurun Eski Görev Yerindeki Suçlarına Kim Ceza Verecek? Memurun Eski Görev Yerindeki Suçlarına Kim Ceza Verecek?

d) Koruma Tedbirleri:

Taşınırları yangın, su baskını, bozulma, hırsızlık ve benzeri tehlikelere karşı korumak için gerekli tedbirleri almak.

e) Olağanüstü Durumlar:

Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Sayım ve Stok Kontrolü:

Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Dayanıklı Taşınırların Kontrolü:

Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek ve sayımlarını yapmak.

ğ) Malzeme İhtiyaç Planlaması:

Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak.

h) Yönetim Hesapları:

Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek.

ı) Kayıp ve Noksanlıklardan Sorumluluk:

Ambarlarında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak.

i) Devir ve Teslim:

Ambarlarını devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmamak.

Taşınır kayıt yetkilileri, görevlerini yerine getirirken mevzuat hükümlerine tam uyum göstererek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için önemli bir rol üstlenirler. Bu görevlerin doğru ve eksiksiz yerine getirilmesi, kamu idarelerinde taşınır yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.