Başvurucu, lisans eğitiminin yanı sıra Sağlık Yönetimi ve Hemşirelikte Yönetim alanlarında iki yüksek lisans derecesine sahip olup, süpervizör hemşirelik geçmişine sahipti.

Ancak, bu göreve Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu bir hemşirenin atanmış olmasını gerekçe göstererek, öncelik hakkının kendisine ait olduğunu iddia etti.

KDK'nın Değerlendirmesi

KDK, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 42. maddesi gereğince, müdür pozisyonuna atanabilmek için en az lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartının arandığını belirtti.

Ayrıca, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 9. maddesi, hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin öncelik hakkına sahip olduğunu hükme bağlamaktadır. Ancak, bu hüküm lisans ve lisansüstü eğitim almış hemşireler arasında bir öncelik sıralaması yapmamaktadır.

Atama Kriterleri ve İdarenin Takdir Yetkisi

KDK, sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görevlendirilmek için en az lisans mezunu olmanın yeterli olduğunu vurguladı. Başvurunun yapıldığı hastanede Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilen kişinin de lisans mezuniyeti şartını taşıdığı belirtildi.

Danıştay kararlarına atıf yaparak, boş bulunan bir kadroya atama konusunda idarenin, gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından tercihte bulunma hakkına sahip olduğunu ve bu yetkinin belirli bir kişi lehine yargı kararı ile kullanılmasının zorlanamayacağını ifade etti.

Hukuki Değerlendirme ve Sonuç

KDK, başvurucunun talebinin reddedilmesi işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığını belirtti.

Danıştay 5. Dairesi'nin 10/02/2009 tarihli kararına göre, idareyi belirli bir kişiyi ataması yönünde zorlamanın mümkün olmadığı ve idarenin takdir yetkisinin hukuka aykırılık tespit edilmediği müddetçe geçerli olduğu vurgulandı.

Şehir Hastanesinde Taciz Skandalı: Müdür Koruyor İddiaları… Şehir Hastanesinde Taciz Skandalı: Müdür Koruyor İddiaları…

Bu bağlamda, başvuranın Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilme talebinin reddedilmesi işleminin hukuka uygun olduğu sonucuna varıldı.