Yeni Şafak Gazetesinin memur mevzuatıyla ilgili yazdığı yazılarıyla tanınan Ahmet Ünlü, sözleşmeli personelin kadroya geçişindeki yol haritasını köşesine taşıdı.

Hangi sözleşmeli personeller memur olarak atanacakların kapsamına girmemektedir?

İdari İşler Başkanlığı yazısında kapsamda olmayan sözleşmeli personel de kanunda belirtildiği şekilde açıklığa kavuşturulmuştur.

Buna göre aşağıdaki sözleşmeli personeller memur kadrosuna atanamayacaktır.

1- 29.11.2022 tarihi sonrasında sözleşmeli personel olarak göreve başlatılanlar.

2- Yurtdışı teşkilatına ait sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenler.

3- Bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri yada günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar.

4- Yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar.

5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun'un geçici 48 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personeller.

6- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları, mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri dışında diğer ilgili mevzuata göre çalıştırılmakta olanlar.

Kurumlar arası geçici görevlendirmelerde süreç nasıl işleyecek?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 25'inci maddesine göre kamu kurum veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler ile buna benzer şekilde diğer mevzuata göre mali ve sosyal hak ve yardımlarını kurumlarından almak üzere kurumlar arası geçici görevlendirilenlerin işlemleri talepte bulunmaları halinde görevlendirilmeleri sona erdirilmeden belirtilen sürelerde gerçekleştirilecektir.

Yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazananların durumu

Yazıya göre; “657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında istihdam edilenler ile aynı kanunun geçici 43. maddesi kapsamında anılan kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerden; 28.11.2022 tarihinde çalışmakta olup 26.01.2023 tarihi itibari ile sözleşmesi devam eden ve alınan kanunun geçici 48. maddesinde belirtilen süreler içerisinde başvuruda bulunanlar, 26.01.2023 tarihinden önce yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmamaları kaydıyla memur kadrosuna atacaklardır.”

Görüleceği üzere, 7433 sayılı Kanun'da memur kadrosuna atanacak sözleşmeli personel için yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olmama şartı bulunmazken yazıda böyle bir şarta yer verilmesini anlayamadığımızı ifade etmemiz gerekiyor. Kanunda bulunmayan bir şartın alt düzenlemelerle kısıtlanmasının veya şarta bağlanmasının hukuki sorunlar çıkaracağını düşünüyoruz. Yani sözleşmeli personel yaşlılık aylığı almaya hak kazandığı halde memur kadrosuna atanmak ve çalışmaya devam etmek isteyebilir. Doğrusu, bu ifadelerin yazıya niçin konulduğunu anlayamadığımızı ifade etmemiz gerekiyor.

Dört yıllık nakil yasağı hangi personelleri kapsamaktadır ve istisnaları var mıdır?

657 sayılı Kanun'un geçici 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle nakil veya kurum içi yer değişikliği suretiyle başka bir yere atanamayacaktır.

Ancak, aşağıdaki durumlarda yapılacak atamalarda söz konusu hüküm uygulanmaz:

1- ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler.

2-Kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar.

3-Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalar.

4-İlgililerin memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla kurum içinde görev yerlerinin değiştirilmesi suretiyle yapılacak atamalar.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un geçici 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Ancak, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeler ile kurumsal sınavlar sonucu yapılacak atamalar bu sınırlamaya tabi değildir.

Seçimler nedeniyle istifa edenlerin durumu

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre seçimler 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. Seçimler nedeniyle istifa eden sözleşmeli personellerin durumuna açıklık getirilmemiştir.

657 sayılı Kanun'un geçici 48'inci maddesine göre memur kadrosuna geçmek isteyen sözleşmelilerin 31.03.2023 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuranlar da 28.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar kurumlarınca memur kadrolarına atanacaklardır.

Acaba seçimler nedeniyle istifa edenler belirtilen tarihe kadar memur kadrosuna atanamazsa ne olacaktır. Yani süreler bunlar için nasıl uygulanacaktır? İşte bu konuların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Memur kadrosuna atanma şartlarını taşımayan sözleşmeli personel var mıdır?

Yazıda, sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gerektiği belirtilmektedir. Hal böyle iken İdari İşler Başkanlığı'nın yazısında memur kadrosuna atanma şartlarını taşımayanlardan bahsedilmesi anlaşılamamıştır. Yani sözleşmeli personel olarak çalıştırılacaklar için gerekli şartlarla memur olarak atanacaklar için Türk vatandaşı olma dışında aranan şartlar aynıdır.

Ahmet Ünlü

Editör: Haber Merkezi