Anayasa Mahkemesi’nin 21.2.2008 tarih, E:2005/10, K:2008/63 sayılı kararında aile hekimlerinin/çalışanlarının Anayasa’nın 128. Maddesinde yer alan “diğer kamu görevlisi” kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Buna göre aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının kamu hizmeti gördüğünden şüphe yoktur. Buna karşın idari otorite kamu görevlileri eliyle kamu hizmetini sunmakta olup kamu hizmetinin görülmesini sağlayan konumdadır. Bu nedenle kamu hizmetinin devamlılığından da idari otorite sorumludur.

Ancak davaya konu mevcut uygulamada Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 8. Maddesindeki 

“…Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde 5 inci maddedeki şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar”;  hükmü ile ilgili yönetmeliğin 17. ve 20. Maddesindeki “Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine / aile sağlığı çalışanına 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre içinde hizmetin görülmesini sağlaması halinde ödeme tam olarak yapılır.” hükmüne dayanılarak sadece “kamu hizmetini gören” konumundaki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarına kamu hizmetinin “görülmesini (devamlılığını) sağlama” görevi yüklenmiştir.

Böyle bir yükümlülük esasen idari otoriteye aittir.

Ancak uygulamada yapıldığı gibi idari otoritenin kendisine ait olan “kamu hizmetinin devamlılığını sağlama görevini” kamu görevlisine yüklemesi ve bunun yerine getirilmemesi halinde kamu görevlisinin ücretinden kesinti yapması açıkça hukuka aykırıdır.

Zira Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları kamu hizmetinin devamlılığını sağmakla yükümlü bulunmamakta olup bu sorumluluk esas itibariyle idari otoriteye aittir.

Dava Bireysel Başvuru Kanalıyla Anayasa Mahkemesi’ne Taşındı.

Hürriyet Sağlık-Sen, üyesi adına açmış olduğu ve Konya İdare Mahkemesinde görünen davada çoklu birimde görev yapan aile sağlığı çalışanının vekâletsiz olarak kullandığı izinlerden yapılan kesintilerin iadesi yönünde yerel mahkeme davanın reddini vererek kesin karar vermiştir. Bunun üzerine dava bireysel başvuru kanalıyla Hürriyet Sağlık-Sen tarafından üyesi adına Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak bu alanda da bir ilke imza atılmıştır.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları her türlü vekâletsiz izin kullanımlarında hak ediş kesintisi yaşamaktadır. Ücretli izin anayasal haktır. Anayasal hak olan izinlerin kullanımında yaşanan sıkıntıların son bulması ve kesinti işlemlerinin artık yapılmaması adına bu hususta Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar tüm kamuoyu tarafından merakla beklenmektedir.

Hürriyet Sağlık-Sen bugüne kadar kazanılan hukuki mücadelelere bir yenisini daha eklemek üzere çalışmalarına devam etmektedir.