Mersin ili Toros Devlet Hastanesi'nde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan bir hekimin, doğum yapan kadın memura tanınan yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yaptığı başvuru, Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz bir düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Ret Kararının Gerekçesi

Başvurunun reddedilme gerekçesi olarak, yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yetkisinin Cumhurbaşkanlığına ait olduğu ve bu konuda henüz bir düzenleme yapılmamış olması gösterildi. 

Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı

Ret kararına karşı açılan davada, idare mahkemesi önemli bir karar vererek yürütmeyi durdurma kararı aldı. 

Mahkeme, Cumhurbaşkanlığı tarafından henüz bir düzenleme yapılmamış olmasının, kanunla tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtti. 

Evde Bakım Teknikerine Ambulans Görevi: Kamu Yararı Yok! Evde Bakım Teknikerine Ambulans Görevi: Kamu Yararı Yok!

Bu karar, doğum yapan kadın memurların kanunen tanınan yarı zamanlı çalışma hakkını kullanabilmeleri adına emsal teşkil edebilecek nitelikte.

T.C.  MERSİN  2. İDARE MAHKEMESİ

İSTEMİN ÖZETİ: Mersin ili, Toros Devlet Hastanesinde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapan davacının, 2022 doğumlu çocuğunun bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Mersin Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih ve [...] işlemimin; hukuka aykırı olduğu, davalı idarece yürürlüğü devam eden yasal düzenlemeye aykırı şekilde talebinin reddedildiği, çocuğunun bakımı nedeniyle bu haktan yararlanması gerektiği ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43. maddesi ile yapılan düzenleme doğum yapan kadın memura tanınan izin hakkının tüm memurlara, tüm hizmet sınıflarına ve tüm kamu kurumlarına tanınmadığı, maddenin son fıkrası gereğince bu haktan yararlanamayacak olanları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında belirlemeye Cumhurbaşkanının yetkili kılındığı, halen Cumhurbaşkanınca bu yetkiye dayanılarak bir düzenleme yapılmadığı, hakkın kullanılmasının Cumhurbaşkanınca düzenleme yapılması şartına bağlandığı, bu nedenle dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek yürütmenin durdurulması isteminin ve davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin, küçük çocuğun bakım ve gözetimine ilişkin olduğu, bakım ve gözetimin yapılamaması veya eksik yapılması halinde, bakım ve gözetime muhtaç küçük çocuk ve davacı anne yönünden telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 20/05/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.