sendikalar ve federasyonlardan oluşan olan 21 Sivil Toplum Kuruluşunun istişare bulunmak ve ortak hareket etmek konusunda yapmış olduğu çağrısına olumlu cevap vermeleri sonrası hekimler ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin karşılanması için ortak hareket konusunda fikir birliğine vardı bilgisi tarafımıza ulaştı.

UZUN VADEYE YAYILAN İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ BAŞLAYACAK

Taleplerin karşılanmasını sağlamak, mağduriyetin giderilmesi için ortak hareket konusunda bir takvim ortaya konması eğer talepler karşılanmazsa uzun vadeye yayılan devamlık arz eden iş bırakma eylemlerinin gündeme alındığı bilgisi tarafımıza ulaştı.

ORTAK HAREKET EDİLECEK

Türk Tabipler Birliğinin de TBMM’den geçen sağlık çalışanlarına ait özlük hakları içeren kanunun yetersizliği nedeniyle konu ile ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir toplantı yaptığı ve ortak hareket etme konusunda  görüşmelerde bulundu bilgisi tarafımıza ulaşmakta.

Son dönemlerde kurulan Hekim bazlı sendikalar olmak üzere birçok sendikanın artık çalışanlar lehine kararlar alınması için gerçek sendikacılık yapmaya başladığı tarafımızca da gözlenmektedir.

TOPLU SÖZLEŞME MASASI KURULUYOR

Çalışanların da bu yönde gözlemi ve iki büyük sendikadan istifa yönünde harekete geçtiği şeklindeki izlenimimizin nelere evrileceğini yakın dönemde göreceğiz. 1 ağustos itibariyle TOKİ sözleşme masası toplanıyor bu dönem çok sıcak olacak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak çünkü artık Hekim sendikaları ve birçok yeni sendika kuruldu.

hekim-birligi-1

Hak arama konusunda gerçek sendikacılık yapan herkesin başarıya ulaşmasını bizler de istiyor ve destekliyoruz.

TALEPLERİMİZ

1. 14 Mart Tıp Tıp Bayramında hekimler tam gün izinli sayılmalı ve hekimlere en yüksek devlet memuru maaşı kadar ikramiye verilmelidir. Aynı uygulama hemşireler gününde hemşirelere, ebeler gününde ebelere ve diğer sağlık meslek mensupları için de uygulanmalıdır.

ŞİDDET

2. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet eylemleri topluma karşı yapılmış suçlar kapsamında değerlendirilmelidir. Gerekli kanunu ve mevzuat düzenlemesi 2024 yılının ilk 6 ayı içinde yapılmalıdır.

3. Sağlık hizmeti verilen kurumlarda; güvenlik görevlisi, panik düğmesi, kamera sistemi vb. şiddeti önlemeye yönelik tedbirler idare tarafından sağlanmalı ve finanse edilmelidir. 4. Beyaz kod veren hekim ve sağlık çalışanı istemesi durumunda olayın olduğu gün idari izinli sayılmalıdır.

TEMEL ÖZLÜK HAKLARI

5. Özel hizmet tazminatı katsayısı; uzman hekimler için 2100, tabipler için 1700 puan olarak uygulanmalıdır. Diğer Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları için en yüksek 97 olan özel hizmet tazminatı kademeli olarak iki kat artırılmalıdır.

6. En düşük kademede çalışan sağlık ve sosyal hizmet iş kolu çalışanı ek göstergesi 3600'den başlatılarak kademeli artırılmalı ve hekimler için emeklilik ek göstergesinin 4200’den 10200’e yükseltilmesi için gerekli kanun çalışması 2024 yılı içinde yapılacağı hüküm altına alınmalıdır.

7. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları de dahil olmak üzere tüm hekimlere yapılan ek ödemeden, diğer iş kollarında olduğu gibi gelir vergisi kesilmemesi için gerekli kanun çalışması 2024 yılı içinde yapılmalıdır.

8. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden hekimlerin emekli aylıklarında kesinti yapılmaması yönünde gerekli kanuni düzenlenmeler en geç 2024 ün ilk 6 ayı içinde yapılmalıdır.

9. Pandemi ve depremde fiilen görevli olanlar ile yetkililerce kendilerine bu kapsamda görev verilen sağlık çalışanları ve hekimler, bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya engelli hâle gelmeleri hâlinde ödenecek nakdi tazminat ve maluliyet aylığı esas ve yöntemleri, ailelerine yapılacak sosyal ve mali haklar ile ilgili düzenlemeler en geç 2024 ün ilk 6 ay içinde yapılmalıdır.

10. 2547 sayılı Kanuna tabi hekimler ve sağlık çalışanları, 657 DMK’ya tabi hekimlere ve sağlık çalışanlarına nöbet ve izinler ile alakalı tanınan haklardan aynı şekilde faydalanmalıdır.

11. Zorunlu mesleki sigortanın ücretinin tamamı Sağlık Bakanlığınca karşılanmalıdır.

12. Sağlık kurulu vb. kurullarda çalışılan süreler için kurum ortalamasından teşvik döner sermaye ödenmelidir.

13. Ölü muayenesi, otopsi, adli muayene gibi adli işlemlerde hekimler bilirkişi olarak değerlendirilmelidir. Adli nöbetçi yerine bilirkişilikle ilgili mevzuat düzenlemeleri en kısa sürede yapılmalıdır. Diğer adli işlemlerde adli tıp kurumunun ücret tarifesi esas alınmalıdır.

NÖBETLER

14. Sağlık ve Sosyal Hizmet İş kolunda 657 sayılı Kanunun Ek 33 ‘üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri 5 kat olarak ödenmeli ve özellikli birim farkı buna uygun olarak düzenlenmelidir.

15. 6 saatin üzerindeki, hafta sonu, acil durum ve afet bölgesinde çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tuttuğu nöbetler %100 artırımlı olarak ücretlendirilmelidir.

16. Gece nöbetleri, resmi ve dini bayramlar ile bu bayram dönemlerine ait idari izinlerde tutulan nöbetlerin ücretleri %100 artırımlı olarak ücretlendirilmelidir.

17. Hekim ve sağlık çalışanı kurumda tutulan nöbet veya evde tutulan icap nöbeti sonrası izin kullanmak istemesi halinde, nöbetin ertesi günü idare tarafından nöbet izni kullandırılmalıdır. Nöbet sonrası idari izinli sayılan hekimlere ve sağlık çalışanlarına nöbet izni süresince ortalamadan teşvik ek ödeme verilmelidir.

18. Hekim ve sağlık çalışana 130 saat üzeri nöbet ve 120 saat üzeri icap nöbeti tutturulmamalıdır.

19. TSK’nın ihtiyacına binaen görevlendirilen hekim ve sağlık çalışanlarına, mesai saatleri dışında askeri birlik dışına çıkmaları için izin verilmiyor ise bu sürelerde nöbet tutmuş sayılmalı ve %100 artırımlı nöbet ücreti ödenmelidir.

20. Tek branş uzmanı hekime kendi isteği dışında icap nöbeti tutturulmamalıdır. Acil durumda tek branş uzmanı kuruma çağrılması durumunda icap nöbet ücreti %100 artırımlı olarak uygulanmalıdır.

21. Uzman hekimler dışındaki hekim ve sağlık çalışanları da icap nöbeti tutması durumunda icap nöbet ücreti almalıdır.

22. 25 yılını tamamlayan veya 55 yaşını geçen sağlık çalışanları kendi isteği ile nöbetten muaf tutulmalıdır.

23. Hekimlere 24 saatten fazla üst üste nöbet görevi verilmemelidir. Kurumda tutulan nöbet ve evde tutulan icap nöbetinin ertesi günü nöbet iznini kullanmak isteyen hekimin nöbet izni kullanması sağlanmalıdır.

24. Genel idari izin verilen günlerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına nöbet izni verilmeli, izin kullanamayan hekim ve sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenmelidir.

25. Her türlü nöbet ücreti takip eden ayın en geç 15’inde ödenir hükmü Sözleşme metni ile hüküm altına alınmalıdır.

26. Nöbet tutan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının nöbet tuttukları birim içerisinde banyo ve tuvaleti olan nöbet odası tahsis edilmelidir.

27. Eşi olmayan (veya bulunmayan) ve aynı ikamet adresinde 18 yaşından büyük başka bir birey yaşamayan, 12 yaşından küçük çocuğu olan hekim ve sağlık çalışanlarına isteği dışında gece nöbeti görevi verilmemelidir.

28. 657 DMK 101. maddesine istinaden %40 ve üzeri engellilik oranına sahip olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çalışana kendi istemediği sürece gece nöbeti ve icap nöbet hizmeti verilmemelidir.

29. Acil kavramı olmaması sebebiyle diş hekimliği hizmetlerinde, mesai saatleri dışında nöbet, vardiya veya mesai kaydırma sistemi uygulanmamalıdır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

30. Sağlık kurum ve kuruluşlarında hekim ve sağlık çalışanları için sosyal alanlar oluşturulması hüküm altına alınmalıdır.

31. Nöbet tutulan hastanelerde 10 yaşından küçük çocuğu olan hekim ve sağlık çalışanları için, nöbette çocuklarının bakım ve gözetimi için kreş imkânı idare tarafından sağlanmalıdır.

32. Hekim puan denetleme kurulunu oluşturan hekimler, kurumda çalışan hekimler arasından oy kullanma yöntemi ile seçilebilmesi için gerekli mevzuat değişikliği 2024 yılı içinde yapılmalıdır.

33. Askeri tıp akademileri ve hastaneleri en kısa sürede faaliyete geçirilmelidir.