Devlet hastanesinde görevli bir personelin, kesintisiz ve mazeretsiz olarak 10 gün boyunca göreve gelmediği gerekçesiyle müstafi (görevden çekilmiş) sayılarak görevine son verildi. İlgili personel, bu işlemin iptali için mahkemeye başvurdu ve mahkeme, idarenin işleminin mevzuata aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi.

Mahkeme Gerekçesi

Mahkeme, iptal kararında şu gerekçelere yer verdi:

  • Kanun Maddesi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi, bir memurun görevden çekilmiş sayılabilmesi için, mezuniyetsiz veya kurum tarafından kabul edilen mazeret olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi gerektiğini belirtir.
  • Hastane Kayıtları: Davacının 04/05/2010 tarihinde hastanede Ş.B. isimli hastayı muayene ettiği ve 07/05/2010 tarihinde ise muayene olmak için kayıt yaptırdığı ve doktor İ.A.’ya muayene olduğuna dair hastane kayıtları mevcuttur.
  • Mazeret Durumu: Rahatsızlığı nedeniyle kayıt yaptıran ve muayene olan davacının, mazeretsiz olduğu ve kesintisiz göreve gitmediği kabul edilemez.
  • Tutanakların Geçerliliği: Davacının işe gelmediğini gösteren tutanakların ne zaman düzenlendiğinin belirtilmemiş olması, tarih ve sayısı bulunmayan, herhangi bir kaydı olmayan tutanaklara dayanılarak davacının görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
  • Şahit Beyanları: Davacının aynı iş yerinde görev yapan personellerin, belirtilen tarihlerde davacının hastanede olduğunu gördüklerine dair beyanları, tutanakların geçerliliğini zayıflatmıştır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2022/84 E.  ,  2022/1585 K.

"İçtihat Metni"

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ............................................Devlet Hastanesinde …olarak görev yapan davacının, müstafi sayılarak görevine son verilmesine ilişkin …tarih ve …sayılı işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı maaş ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

..........…İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/12/2019 tarih ve E:2019/2921, K:2019/10707 sayılı bozma kararına uyularak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinde belirtildiği üzere bir memurun görevden çekilmiş sayılabilmesi için mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi gerektiği, fakat davacının 04/05/2010 tarihinde çalıştığı hastanede Ş.B. isimli hastayı muayene ettiği hususunun hastane kayıtlarında yer aldığı ve yine 07/05/2010 tarihinde çalıştığı hastanede muayene olmak için kayıt yaptırdığı, doktor İ.A.'ya muayene olduğu hususunun da tutanak ve aynı tarihli hasta fişinden anlaşıldığı, rahatsızlığı nedeniyle kayıt yaptıran ve muayene olan davacının mazeretsiz olduğu ve kesintisiz göreve gitmediği kabul edilemeyeceği gibi; 03/05/2010 ile 17/05/2010 tarihlerinde davacının işe gelmediğini gösterir tutanakların ne zaman tanzim edildiğinin tutanaklarda belirtilmemiş olması ve davacıyla aynı iş yerinde görev yapan personellerden belirtilen tarihlerde davacının hastanede olduğunu gördükleri yönündeki beyanları bir arada değerlendirildiğinde, tarih ve sayısı bulunmayan, herhangi bir kaydı olmayan ve ne zaman düzenlendiği hususunda da açıklık bulunmayan tutanaklara dayanılarak davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmiştir.

Kamuda Çalışan 4D’li Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri Kamuda Çalışan 4D’li Sürekli İşçilerin Disiplin İşlemleri

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : 1) Sağlık Bakanlığınca; davacının on gün boyunca göreve gelmediği hususunun tartışmasız olduğu, bu nedenle dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

2) Van Valiliğince; davacının mazeret olarak değerlendirilecek bir sağlık izni ile iş göremezlik raporunun bulunmadığından, davranışının mazeretsiz olarak işe gelmeme anlamına geldiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği belirtilerek, İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Görevine gelmediği belirtilen tarihlerde hastanede olduğu, mazeretsiz bir şekilde göreve gelmediğinin iddia edilmeyeceğinden, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarelerinin temyiz istemlerinin reddine,

2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesi ve özlük haklarının iadesi yolundaki …İdare Mahkemesinin …tarih ve E:…, K:…sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 31/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.