Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından belirlenen şablona ve "Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi"ne uygun şekilde hazırlanan rapor, resmi internet adresleri üzerinden (www.cbddo.gov.tr) ilan edilecek. Kamu kurumları, bu raporu 9 ay içinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine iletecekler.

Genelge kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, kurdukları birlik, müessese ve işletmeler; kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sahip olduğu kuruluşlar, müessese, birlik, işletme ve şirketler; özelleştirme kapsamında olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar ve döner sermayelerce kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanterini ve bunların Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla değiştirilebilir olup olmadığını içeren "AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu" oluşturacaklar.

Oluşturulan rapor çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynakların ve iş gücünün tahsisine yönelik gerekli tedbirler alınacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin bütçe planlamaları ve ödenek tahsisi kararlarında söz konusu raporlar dikkate alınacak ve bu kapsamdaki ödenek talepleri öncelikle karşılanmaya çalışılacak.

Yazılım tedarikini içeren mal ve hizmet alımlarında, teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle uygun olmaması durumu hariç, ticari lisanslı yazılımlar yerine AKKY muadilleri tercih edilecek. Bu nitelikteki ödenek talepleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek proje teklif formlarında, alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için AKKY muadillerinin neden tercih edilmediğine yönelik teknik ve ekonomik gerekçeler detaylı şekilde açıklanacak.

Meclis açılıyor! En düşük emekli maaşı için en güçlü tahminler Meclis açılıyor! En düşük emekli maaşı için en güçlü tahminler

Mevcut AKKY'lerin Türkiye'de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye'de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da, yazılım lisanslama usulü itibarıyla AKKY lisanslarını kullanmıyor olsa dahi AKKY geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacak. Bu nitelikteki yazılımlar teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını karşılıyorsa, uygun nitelikte AKKY ürünü bulunmaması durumunda ticari lisanslı yazılımlara tercih edilecek.

AKKY geçiş sürecinde kurumlar arası koordinasyon Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sağlanacak.

Rapor ve rehber gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından güncellenerek resmi internet adresinde yayımlanacak.

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı

GENELGE

2023/13

Kamuda açık kaynak kodlu yazılımların (AKKY) kullanımının yaygınlaştırılarak bilişim harcamalarından tasarruf edilmesi, üretici bağımlılığının azaltılması ve siber güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç olmak üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler; özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca;

1. Kullanılan ticari lisanslı yazılımların envanteri ve bunlardan hangilerinin AKKY muadilleriyle değiştirilebileceğine yönelik “AKKY Geçişi Analiz ve Yol Haritası Raporu”, Dijital Dönüşüm Ofisinin resmî internet adresinde (www.cbddo.gov.tr) ilan edilecek şablona ve “Açık Kaynak Kodlu Yazılıma Geçiş Analiz Rehberi”ne uygun şekilde oluşturularak dokuz ay içerisinde Dijital Dönüşüm Ofisine iletilecektir.

2. Oluşturulan mezkûr rapor çerçevesinde yürütülmesi gereken çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynakların ve iş gücünün tahsisine yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin bütçe planlamaları ve ödenek tahsisi kararlarında söz konusu raporlar dikkate alınacak ve bu kapsamdaki ödenek talepleri öncelikle karşılanmaya çalışılacaktır.

3. Yazılım tedarikini içeren mal ve hizmet atımlarında, teknik ve/veya ekonomik gerekçelerle uygun olmaması durumu hariç, ticari lisanslı yazılımlar yerine AKKY muadilleri tercih edilecektir. Bu nitelikteki ödenek talepleri için Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek proje teklif formlarında, alınması öngörülen ticari lisanslı yazılımlar için AKKY muadillerinin neden tercih edilmediğine yönelik teknik ve ekonomik gerekçeler detaylı şekilde açıklanacaktır.

4. Mevcut AKKY’lerin Türkiye’de faaliyet gösteren yazılım firmalarınca ve Türkiye’de istihdam edilen personel tarafından özelleştirilmesi suretiyle geliştirilen yazılımlar da, yazılım lisanslama usulü itibarıyla AKKY lisanslarını kullanmıyor olsa dahi, AKKY geçiş sürecinde değerlendirmeye alınacaktır. Bu nitelikteki yazılımlar teknik ve mali açılardan ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını karşılıyorsa, uygun nitelikte AKKY ürünü bulunmaması durumunda ticari lisanslı yazılımlara tercih edilecektir.

AKKY geçiş sürecinde kurumlar arası koordinasyon Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından sağlanacaktır. Mezkûr rapor ve rehber gerektiğinde Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından güncellenerek resmî internet adresinde yayımlanacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

28 Temmuz 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Kaynak : Resmi Gazete