Kararın ardından yapılan değerlendirmelerde, döner sermaye ödemelerinin hukuki çerçeveye uygun olarak gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Fazla ve yersiz ödenen döner sermaye ödemesinin tahsili hakkında karar

Döner sermaye ek ödemesinin hatalı olarak hesaplanmasında memurun hilesi veya gerçek dışı beyanı olmadığı gibi hatalı ödemenin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hakkari Devlet hastanesinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ...tarih ve ...sayılı tazmin raporu ile belirlendiği, bu rapora dayanılarak dava konusu işlemin tesis edildiği görülerek hatalı yapıldığından bahisle istenilen döner sermaye ek ödemesinde açık bir hata bulunmadığı, bu durumda 20/02/2012 - 15/01/2013 tarihleri arasında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin herbir ödeme tarihinden itibaren dava açma süresi içinde istenilmesi gerekirken dava açma süresi geçtikten sonra 20/02/2012 - 15/01/2013 tarihleri arasında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin geri istenmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmediği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/6730 E. , 2021/7050 K.

"İçtihat Metni"

İSTEMİN KONUSU : ...İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul ...Vakfı Devlet Hastanesinde anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, denetim sonucunda düzenlenen tanzim raporunda Hakkari ili, Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yaptığı döneme ilişkin fazladan döner sermaye ek ödemesi yapıldığının tespit edildiğinden bahisle, 20/02/2012 - 15/01/2013 tarihleri arasında fazla ödenen 31.707,81-TL döner sermaye ek ödemesinin yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlem ile söz konusu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince; 20/02/2012 - 15/01/2013 tarihleri arasında yapılan döner sermaye ek ödemesinin hatalı olarak hesaplanmasında memurun hilesi veya gerçek dışı beyanı olmadığı gibi hatalı ödemenin Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hakkari Devlet hastanesinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen ...tarih ve ...sayılı tazmin raporu ile belirlendiği, bu rapora dayanılarak dava konusu işlemin tesis edildiği görülerek hatalı yapıldığından bahisle istenilen döner sermaye ek ödemesinde açık bir hata bulunmadığı, bu durumda 20/02/2012 - 15/01/2013 tarihleri arasında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin herbir ödeme tarihinden itibaren dava açma süresi içinde istenilmesi gerekirken dava açma süresi geçtikten sonra 20/02/2012 - 15/01/2013 tarihleri arasında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin geri istenmesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Yapılan yersiz ödemelerin açık hatadan kaynaklandığı ve söz konusu alacakların genel hükümler çerçevesinde 6098 sayılı Borçlar Yasası'nın 77. maddesindeki koşullara göre sebepsiz zenginleşme çerçevesinde geri istenebileceği, dava konusu edilen ve iptali istenilen işlem “davacıya haksız olarak yapılan ödemenin iade edilmemesi halinde yasal yollara başvurulacağının duyurulması” şeklinde olup, icrai niteliği olmayan “ödemeye davet” yazısı niteliğinde bir hazırlayıcı ön işlem mahiyetinde olduğu; özellikle idarece alacağın cebren ve re'sen tahsil yoluna başvurulmadığı ve dosyanın ileri safhalarında bu ihtar işlemi doğrultusunda anılan ödemenin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre tahsili için adli yargı mercilerinde hukuki yollara müracaat edileceği göz önünde bulundurulduğunda, dava konusu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gerekli icrai işlem niteliğinde olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar verildiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca, davalı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.