657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca, “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılan bir personel, bu işlemin iptali için dava açtı.

Mahkeme Kararı

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, disiplin soruşturması tamamlanmadan önce savunma adı altında alınan beyanın usulüne uygun şekilde alınmış bir savunma olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, bu durumda davalı idarenin, usulüne uygun olarak eksiklikleri tamamlayarak yeniden disiplin cezası tesis edebileceğini belirtti.

Kararın Önemi

Bu karar, disiplin soruşturmalarında savunma alımının usule uygun yapılması gerektiğini vurguluyor. Disiplin soruşturmasının tamamlanmadan alınan beyanların, resmi bir savunma olarak değerlendirilemeyeceği ve bu tür işlemlerin iptale tabi olabileceği mahkeme kararıyla netleşti.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2022/1381 E.  ,  2022/2827 K.

"İçtihat Metni"

Memur Özel Sektörde Çalışan Eş İçin Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi? Memur Özel Sektörde Çalışan Eş İçin Sürekli Görev Yolluğu Alabilir mi?

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2022/1381 - Karar No : 2022/2827

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: .................................. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı ... İlçesi hizmet biriminde tahsildar olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca ''Devlet memurluğundan çıkarma'' cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; usulune uygun olarak, soruşturma tamamlandıktan sonra, disiplin cezası verilmeden önce, disiplin suçunu oluşturan eylemleri açıkça ortaya konularak davacının savunmasının alınması gerekirken, disiplin soruşturması tamamlanmadan evvel savunma adı altında davacıdan alınan beyanın usulüne uygun şekilde alınmış bir savunma olarak kabulüne olanak bulunmadığı ve bu nedenle davacının savunma hakkının kısıtlandığı anlaşıldığından, savunma hakkının kısıtlanması suretiyle davacının 657 sayılı Kanun’un 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) fıkrasının (g) bendinde yer alan eylemine uygun olarak ''Devlet memurluğundan çıkarma'' cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, davalı idare tarafından, usulüne uygun olarak eksiklikler tamamlanarak yeniden disiplin cezası tesis edilebileceği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davanın husumet yönünden reddi gerektiği, husumetin Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, dava dosyasında yer alan davacı savunmaları incelendiğinde davacının atılı suçlamaları kabul ettiğinin görüleceği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.  2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı sayılı kararının ONANMASINA,

3. 3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesi gönderilmesine, 23/05/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.