Bu değişiklik, yurt dışında eğitim almış ve Türkiye'de diplomalarını denklik almak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiriyor.

Değişiklikle, yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan bireylerin Türkiye'de tanıma veya denklik başvurusu yaparken dikkate almaları gereken önemli bir kriter eklenmiş oldu. Artık, öğrencinin eğitim gördüğü programın dili de inceleme kriterleri arasına alınmış durumda. 

Bu değişiklik, önceki yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan (ğ) bendini şu şekilde değiştirdi: "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge..."

Yeni düzenlemeye göre, öğrencilerin tanıma veya denklik başvurusu sırasında, aldıkları eğitimin diline dair belge sunmaları gerekiyor. Bu belge, başvuruları sırasında artık zorunlu bir şart olarak karşımıza çıkıyor.

Yani, yurt dışında eğitim almış bir öğrenci, Türkiye'de diplomalarının denklik sürecine başvururken, eğitim aldığı programın dilini belgelemek zorunda. Bu belge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan alınmış bir puan veya belge olacak.

Öncelikle, öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerden mezun olduktan sonra Türkiye'de tanıma veya denklik sürecine başvururken dikkate almaları gereken yeni bir kriter eklenmiş durumda. Artık öğrencilerin eğitim aldıkları programın dili de inceleme kriterleri arasında yer alıyor.

Daha önceki yönetmeliğin 4. maddesine eklenen yeni hükme göre, öğrenciler, tanıma veya denklik başvuruları sırasında eğitim aldıkları programın dilini belgelemek durumundalar. Bu belge, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan alınmış bir puan veya belge olmalıdır.

Yani, yurtdışında öğrenim gören bir öğrenci Türkiye'de diplomalarını denklik sürecine başvururken, eğitim aldığı programın dili ile ilgili belge sunmak zorunda. Bu düzenleme, yurtdışında eğitim almış ve Türkiye'ye dönüş yapacak ya da Türkiye'de çalışmayı hedefleyen öğrenciler için önemli bir faktör olacak.

Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen sınavların belirlenmesi ve başarı puanlarının ne olacağı da YÖK tarafından belirlenecektir.

Bu yeni düzenleme, yurtdışında öğrenim görmüş ve Türkiye'de tanıma veya denklik sürecine girmeyi planlayan öğrenciler için önemli bir değişiklik getiriyor. 

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ğ) Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge.”

“(4) Birinci fıkranın (ğ) bendi ile istenilen belge, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az üçünde ilk dörtyüzlük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanlardan istenmez.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “dökümlerinin uygunluğu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adayın öğrenim gördüğü programın eğitim dili” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında sunulacak yabancı dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde başvuru reddedilir. Öğrenim görülen programın dilinde daha önce Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce denklik başvurusunda bulunan ve işlemleri devam edenler hakkında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (f) bendi hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.