657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 43. maddesinde “yarı zamanlı çalışma” hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurların Ünvan sınıfına göre ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanının yetkili olduğu hüküm altına alındı. Ancak devlet memurları Cumhurbaşkanlığı tarafından bu düzenlemeye dair husus usul ve esaslar belirlenmediği için “Doğum sonrası yarım zamanlı” çalışma talepleri kabul edilmiyor.

Bu şekilde “yarı zamanlı çalışma” hakkından yararlanmak isteyen devlet memurları idareler’den bu izni alamamaları nedeniyle ancak idareye dava açarak bu haklarını kullanabiliyorlar.

Konuyla ilgili ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan bir memur, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkına dair elde ettiği kazanım aşağıda yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan bir başvuruda, 657 sayılı Kanun’un Ek 43 üncü maddesine dayanarak yarı zamanlı çalışma talep edilmesi ve talebin idare tarafından reddedilmesi üzerine idare mahkemesinde açılan dava üzerine verilen Kararda;  “İlgili Kanun hükmünde yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu ve bu kapsamda Bakanlar Kurulunca alınmış bir karar bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvuru reddedilmiş ise de, memur olarak görev yapmakta olan davacının kendisine kanunen tanınan bu hakkı kullanmasının önünde yasal bir engel bulunmadığı, kanunen aranan koşulların sağlandığı, haktan yararlandırılma hususunda Bakanlar Kurulu tarafından henüz bir düzenleme yapılmamış olmasının açıkça kanunla tanınmış hakkın kullanılmasına engel olamayacağı, söz konusu düzenlemenin ne zaman yapılacağı hususunda herhangi bir sürenin de belirlenmediği göz önünde bulundurulduğunda hakkın belirlilik ilkesine aykırı olarak kısıtlanarak yarım zamanlı çalışma istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiş ve yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından verilen E:2017/2963, K:2018/3814 Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.sayılı Karar ile ‘istinaf istemine konu idare mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından istinaf başvurusunun reddine’ karar verilmiştir. .

Aldığı Raporu Kurumuna Vermeyen Memur Görevden Çekilmiş Sayılır mı? Aldığı Raporu Kurumuna Vermeyen Memur Görevden Çekilmiş Sayılır mı?

Benzer şekilde Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü bünyesinde veri hazırlama ve kontrol memuru olarak görev yapan davacı tarafından; 657 sayılı Kanun’un Ek 43 üncü maddesi uyarınca 0-6 yaş çocuğu olduğu gerekçesiyle yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandırılması istemiyle yapılan 28/10/2020 tarihli başvurunun reddine ilişkin idari işlemin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, 02/11/2018 tarihinde doğum yaptığı ileri sürülerek iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle Aydın 2. İdare Mahkemesine E:2020/1066 kayden açılan davada; “Davacının 02/11/2018 tarihinde doğan çocuğunun hayatta olduğu ve yukarıda yer verilen ek 43. maddede düzenlenen yarım gün çalışma hakkının kullanılabilmesi için gerekli koşulların oluştuğu görüldüğünden, çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başını geçmemek üzere davacının çalışma süresinin yarısı kadar çalıştırılması talebinin, bu hususta Bakanlar Kurulunca alınan bir karar olmadığı gerekçesiyle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan; davacının çocuğunun yaşı ve korona virüs salgını göz önüne alındığında dava konusu işlemin uygulanması halinde davacının çalışma saatlerinde çocuğunun bakımını başka bir kişiye yaptırmak zorunda kalacak olması nedeniyle telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği açık olduğundan yürütmenin durdurulması gerekmektedir.” yönünde karar verilmiş ve davacının yarı zamanlı çalışma talebinin reddedilmesine yönelik idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiştir.